Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hiszpański- doskonalenie A 340-AH1-1AMODA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Materiały:

- książki do nauki gramatyki ('Gramática básica del estudiante de español', 'Gramática de uso del español. Teoría y práctica con solucionario', 'Uso de la gramática española' (nivel elemental) oraz słownictwa

- CD, materiały audiowizualne

- materiały własne prowadzącego

- prasa polsko- i hiszpańskojęzyczna, internet

- słowniki (polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski, tematyczne, obrazkowe)

Efekty uczenia się:

EK- Wiedza

W01 Zna podstawową terminologię w języku hiszpańskim służącą porozumiewaniu się w życiu codziennym oraz związaną z szeroką

tematyką objętą tematyką ;

W02 Ma podstawową wiedzę z zakresu fonetyki;

W03 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów pisanych oraz wypowiedzi ustnych;

W04 Ma elementarną wiedzę gramatyczną, dotyczącą analizy znaczenia i funkcji form językowych ;

W05 Ma podstawową wiedzę w zakresie pisania tekstów opisowych, użytkowych;

W06 Ma podstawową wiedzę z w zakresie różnych technik i strategii czytania.

KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9, KA6_WK1

EK- umiejętności

U01 Student rozbudowuje swoje słownictwo w zakresie tematów objętych programem kursu+

U02 Pisze teksty o długości do ok. 100 -200 słów: listy nieformalne, wypowiedzi wyrażające własne opinie, zawierające argumenty za i przeciw, krótkie opowiadania, opisuje miejsca i osoby, redaguje ogłoszenie i zaproszenie;

U03 Rozpoznaje i artykułuje dźwięki hiszpańskich w różnych kontekstach;

U04 Wyraża własne zdanie na dany temat, przedstawia i uzasadnia swój punkt widzenia;

U05 Na podstawie słuchania identyfikuje informacje potrzebne do wykonania konkretnych zadań;

U06 Posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi;

U08 Dokonuje selekcji i porządkowania informacji w celu ich mini-prezentacji.

KA6_UW6, KA6_UO1, KA6_UU1

EK – kompetencje

K01 Rozumie potrzebę przyswajania nowej terminologii, stosowania bogatszych i bardziej zróżnicowanych form językowych;

K0 2 Potrafi współdziałać i współpracować w grupie (mini-prezentacje);

K03 Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form;

K04 Potrafi prawidłowo funkcjonować w zróżnicowanym otoczeniu społeczno -kulturowym w sytuacjach życia codziennego.

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO4,

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: zaliczenie ustne lub pisemne, test kontrolny, projekty i ćwiczenia praktyczne, prace pisemne, prezentacja, ocena aktywności w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolona jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze)

- aktywny udział w zajęciach

- odrabianie prac domowych

- pisanie prac pisemnych w domu

- zaliczenie prac kontrolnych pisanych na zajęciach

Na zaliczenie wymagane jest 60 % wiedzy i umiejętności wymaganych w pracach kontrolnych oraz ocena dostateczna z wypowiedzi

ustnych i pisemnych.

Studenci uczestniczą w zajęciach poprzez platformę Blackboard.

Zakres tematów:

- opisywanie osób, przedmiotów i pomieszczeń

- pytanie o i opowiadanie o czynnościach zwyczajowych

- zdrowie, wizyta u lekarza

- sklepy i restauracje

- diety i nowe trendy kulinarne

- zajęcia codzienne i niezwykłe

- zainteresowania

- sporty

- kraje hiszpańskojęzyczne

- osoby sławne z krajów hiszpańskojęzycznych

- znane miejsca w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

- święta w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

- produkty świata hiszpańskojęzycznego (kino, moda, muzyka, etc.)

- muzyka latynoska

- elementy kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia i konsultacje:

- Metoda podająca

- Metoda wyjaśniająca

- Metoda problemowa

- oglądanie filmów

- słuchanie nagrań

- praca z tekstem

- dyskusja

- praca własna studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.