Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka matematyczna 330-MS2-1STM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1.Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1995 i nast.

2. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady – zadania, wyd. UMCS, Lublin 2000

Uzupełniająca:

1. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1994 i nast. wyd.

2. Luszniewicz A. Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 1994 i nast. wyd.

3. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, wyd. AE, Wrocław 1995 i nast.

4. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

5. Ostasiewicz K. A., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

6. Michna Z., Statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wroclaw 2014.

Efekty uczenia się:

1STM_W01 Kolokwium, aktywność na zajęciach

1STM_W02 Kolokwium, aktywność na zajęciach

1STM_U01 Kolokwium, aktywność na zajęciach

1STM_U02 Kolokwium, aktywność na zajęciach

1STM_K01 Kolokwium, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie ćwiczeń następuję na podstawie uzyskanych punktów z dwóch kolokwiów oraz aktywności na zajęciach. Odpracowywanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godzin dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodpracowanych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z każdego kolokwium.

Punktacja (w%):

<95-100> – 5,0

<85-95) – 4,5

<75-85) – 4,0

<65-75) – 3,5

<51-65) – 3,0.

Zakres tematów:

Etapy badania statystycznego (projektowanie, pomiar, opracowanie, analiza) oraz metody pobierania prób (np. losowe, nielosowe, warstwowe, zespołowe, systematyczne).

Rozwiązywanie zadań dotyczących zagadnień z kombinatoryki, przestrzeni probabilistycznej oraz własności prawdopodobieństwa.

Rozwiązywanie zadań dotyczących rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych losowych skokowych (funkcja prawdopodobieństwa i jej własności, dystrybuanta i jej własności).

Rozwiązywanie zadań dotyczących rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych losowych ciągłych (funkcja gęstości i jej własności, dystrybuanta i jej własności).

Rozwiązywanie zadań dotyczących wybranych parametrów rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych losowych jednowymiarowych (wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe, momenty zwykłe i centralne).

Rozwiązywanie zadań dotyczących dwuwymiarowych zmiennych losowych skokowych (rozkłady łączne, brzegowe i warunkowe, niezależność zmiennych losowych, parametry).

Rozwiązywanie zadań dotyczących wybranych rozkładów prawdopodobieństwa skokowych oraz ciągłych (rozkład Bernoulliego, Poissona, jednostajny, normalny, t-Studenta, chi-kwadrat).

Rozwiązywanie zadań dotyczących wybranych rozkładów statystyk z próby.

Rozwiązywanie zadań dotyczących estymacji przedziałowej (przedziały ufności, minimalna liczebność próby).

Rozwiązywanie zadań dotyczących weryfikacji hipotez statystycznych (parametryczne i nieparametryczne testy istotności).

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna nad zadaniami pod nadzorem prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 132
Paweł Konopka, Jacek Marcinkiewicz 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.