Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 2 450-ZS2-2PSM2
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

PSM3_WG01 - ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, w obszarze problematyki dotyczącej pisanej pracy magisterskiej (KA7_WG1)

PSM3_WG02 - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w obszarze problematyki analizowanej w pracy magisterskiej (KA7_WG6)

PSM3_WG03 - ma pogłębioną wiedzę o zasadach organizacyjnych, technicznych, prawnych i etycznych pisania pracy magisterskiej (KA7_WG7)

PSM3_WK01 - zna i rozumie pojęcie i zasady ochrony praw autorskich oraz konieczność prawidłowej ich ochrony (KA7_WK1)

PSM3_UW01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie analizowanej w pracy magisterskiej problematyki (KA7_UW1)

PSM3_UW02 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną, dotyczącą problematyki analizowanej w pracy magisterskiej, do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych z tą problematyką związanych, formułować własne opinie na ten temat i dobierać krytycznie dane i metody analiz w tym zakresie (KA7_UW2)

PSM3_UW03 - potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych dotyczących analizowanej w pracy magisterskiej problematyki, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować (KA7_UW3)

PSM3_UW04 - potrafi wykorzystać, w ramach pisanej pracy magisterskiej, zdobytą wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu, poddać ją krytycznej analizie i ocenić jej skuteczność w praktyce (KA7_UW5)

PSM3_UW05 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów z zakresu problematyki dotyczącej pisanej pracy magisterskiej (KA7_UW6)

PSM3_UW06 - potrafi analizować zjawiska społeczne dotyczące problematyki pisanej pracy magisterskiej i oceniać je w pogłębionym stopniu, przy zastosowaniu metod z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu (KA7_UW7)

PSM3_UK01 - posiada pogłębiona umiejętność przygotowywania prac pisemnych z zakresu problematyki dotyczącej pisanej pracy magisterskiej (KA7_UK1)

PSM3_UO01 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych w ramach pisania pracy magisterskiej (KA7_UO2)

PSM3_UU01 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki pracy magisterskiej o wymiar interdyscyplinarny (KA7_UU1)

PSM3_KK01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki pracy magisterskiej oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się w tym zakresie, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (KA7_KK1)

PSM3_KR01 - ma rozszerzoną umiejętność posługiwania się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi w celu rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania związanych z tematem pracy magisterskiej (KA7_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia części drugiej seminarium magisterskiego jest zaakceptowanie przez promotora drugiego i trzeciego rozdziału pracy magisterskiej

Zakres tematów:

1. Praca nad rozdziałem drugim pracy magisterskiej

2. Praca nad rozdziałem trzecim pracy magisterskiej

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 225
Urszula Gołaszewska-Kaczan 9/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 220
Renata Przygodzka 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.