Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nadzór korporacyjny 450-ZS2-2XNKO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Aluchna M., Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.

2. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.

3. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

4. Mallin C.A., Corporate Governance. 5th Edition, Oxford; New York: Oxford University Press, cop. 2016.

5. Tricker B., Corporate Governance. Principles, Policies, and Practicies, Oxford University Press Inc., New York 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Aluchna, Własność a corporate governance: systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Poltext sp. z o.o., Warszawa 2015

2. A. Słomka-Gołębiowska, Corporate governance: banki na straży efektywności przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.

3. A. Ignyś, Korporacyjne prawa akcjonariuszy w polskich spółkach publicznych, Wydawnictwo UEP, Poznań 2017.

4. Grabowiecki J., Grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu w nowych uwarunkowaniach rozwojowych gospodarki Japonii. Przyczyny regresu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Efekty uczenia się:

2XNKO_W01 - sposób weryfikacji: egzamin

2XNKO_W02 - sposób weryfikacji: egzamin

2XNKO_W03 - sposób weryfikacji: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN w formie testu, 15 pytań (10 zamkniętych i 5 otwartych) warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% punktów.

Studenci mają możliwość przystąpić do egzaminu zerowego, który odbędzie się po ostatnim wykładzie.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Pojęcie i istota nadzoru korporacyjnego

2. Teoretyczne podstawy koncepcji nadzoru korporacyjnego

3. Mechanizmy i instytucje nadzoru korporacyjnego

4. Anglosaski model nadzoru korporacyjnego na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

5. Niemiecki system nadzoru korporacyjnego

6. Łaciński model nadzoru korporacyjnego na przykładzie Francji

7. Japoński system nadzoru korporacyjnego

8. Systemy nadzoru korporacyjnego w wybranych krajach rozwijających się

9. Nadzór korporacyjny w polskich przedsiębiorstwach: rola GPW, ustawodawstwo, mechanizmy

Metody dydaktyczne:

Wykład z zastosowaniem prezentacji; angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji i zadawania pytań podczas wykładu.

Zgodnie z Decyzją nr nr 5/2022 Dyrektora Instytutu Zarządzania UwB z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów

na studiach stacjonarnych w Instytucie Zarządzania UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną, od 26 lutego 2022 do 3 kwietnia 2022 r. wykład będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy eduPortal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 206
Monika Fiedorczuk 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)