Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia 330-EN1-1DEM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2011.

2. Okólski M., Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

3. Stokowski F., Demografia, PWE, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Antczak B., Statystyka i demografia, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 2015.

2. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

4. Kurkiewicz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. UE, Kraków 2010.

5. Okólski M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska I teorie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

6. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student osiągnie następujące efekty kształcenia:

1. Wiedza, student zna i rozumie:

KP6_WG1- w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów

KP6_WG4 - w zaawansowanym stopniu relacje gospodarcze oraz rządzące nimi prawidłowości w ujęciu mikroekonomicznym,

makroekonomicznym i sektorowym

KP6_WG6 - w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.)

organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła zmiany i sposoby działania z

uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, geograficznych, przestrzennych i finansowych

KP6_WK1 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w tym rolę człowieka jako elementu struktur gospodarczych, w

szczególności jako podmiocie działającym w tych strukturach i konstytuującym je oraz o zasadach funkcjonowania tych struktur (ich

organizacji, zarządzaniu nimi)

2. Umiejętności, student potrafi:

KP6_UW1 - wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, analizować i interpretować przyczyny i

przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych w tym w ujęciu historycznym, demograficznym i geograficznym,

KP6_UW3 wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów, krytycznej analizy przyczyn i

przebiegu konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu makro i mikroekonomicznym z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, środowiskowych, demograficznych

KP6_UU1 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie wykorzystując konkretną wiedzę z zakresu dyscypliny

naukowej ekonomia i finanse

KP6_UU2 wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania w

tym w zakresie zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa, finansów

3. Kompetencje społeczne, student jest gotów do:

KP6_KK1 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych

zachodzących w świecie w tym z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, finansów i prawa

KP6_KK2 - uznawania znaczenia wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w rozwiązywaniu konkretnych problemów

poznawczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i

międzynarodowym

KP6_KK3 - rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy,

zgromadzonych informacji

KP6_KK4 - uznawania znaczenia wiedzy w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu

społeczno-gospodarczym związanych z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

1) zaliczenie:

ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń - prezentacja oraz aktywność na zajęciach

2) sposób oceny:

wykład - od 51 punktów do 100 punktów

ćwiczenia - od 51 punktów do 100 punktów

Procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

3) Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie wszystkich elementów składających się na zaliczenie.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć. Źródła informacji o procesach demograficznych.

2. Rozwój ludności. Podstawowe teorie i regionalne zróżnicowanie liczebności populacji.

3. Przestrzenny, społeczny i ekonomiczny wymiar zmian struktury populacji.

4. Ruch naturalny ludności: małżeństwa, rozwody, separacje, rodność, płodność, zgony.

5. Migracje ludności: przyczyny, uwarunkowania i skutki ekonomiczno-społeczne.

6. Analiza demograficzna: syntetyczne miary, standaryzacja współczynników demograficznych, metody prezentacji wyników analizy.

7. Demografia państw Europy Środkowej.

8. Demografia państw skandynawskich.

9. Demografia państw Europy Zachodniej.

10. Demografia państw Europy Południowej.

11. Demografia państw Europy Wschodniej.

12. Demografia Chińskiej Republiki Ludowej oraz Indii.

13. Demografia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady i Meksyku.

14. Demografia Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu (kraje arabskie).

15. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, praca indywidualna, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 318
Łukasz Bugowski 22/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 8:00 - 9:45, sala 318
Łukasz Bugowski 25/ szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 318
Łukasz Bugowski 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)