Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.3 450-ZS1-2ROS1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Афанасьева Н. Д., Лобанова Л. А., Экономика, Санкт-Петербург 2014.

Kuca Z., Język rosyjski w biznesie, Warszawa 2007.

Основные формы экономических отношений, [online: http://www.inventech.ru/lib/macro/macro-0057/].

Экономист, [online: http://www.profguide.ru/professions/economist.html].

Efekty uczenia się:

KA6_UK2: Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych - ocena wypowiedzi ustnej.

KA6_UK3: Posługuje się językiem obcym w zakresie zarządzania na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - test kontrolny.

KA6_UO1: Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - ćwiczenia praktyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po III semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyniku testu, obecności, aktywności na zajęciach, zaliczenia ustnego oraz prac domowych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Skala ocen:

51%-60% - ocena dostateczna

61%-70% - ocena dostateczna plus

71%-80% - ocena dobra

81%-90% - ocena dobra plus

91%-100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1. Предпринимательство (Przedsiębiorczość). Charakterystyka przedsiębiorcy. Podział organizacji na komercyjne i niekomercyjne.

2. Международные отношения (Stosunki międzynarodowe). Sieć międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

3. Международные экономические организации (Międzynarodowe organizacje ekonomiczne). Słownictwo związane z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami ekonomicznymi.

4. Презентация фирмы (Prezentacja firmy). Słownictwo związane z reklamą, promocją firmy.

5. Профессия экономист (Zawód - ekonomista). Zadania i umiejętności ekonomisty. Rozwój kariery zawodowej z uwzględnieniem umiejętności miękkich i potrzeby dokształcania się przez całe życie.

6. Культура (Kultura). Wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie.

7. Устойчивое развитие (Zrównoważony rozwój). Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 303
Anna Kulik 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.