Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kultury 430-KS2-1ANK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie interpretacje, Poznań 1998.

A. Szyjewski, Szamanizm, Kraków 2005.

B. Malinowski, Seks i stłumienie w społeczności dzikich oraz inne studia o płci, rodzinie i stosunkach pokrewieństwa, Warszawa 1987.

R. Caillois, Człowiek i sacrum, Warszawa 2009.

S. Freud, Pisma społeczne. Dzieła t.4. Warszawa 1998

S. Freud, Poza zasadą przyjemności, Warszawa 2005.

R.D. Laing, Polityka doświadczenia. Rajski ptak, Warszawa 2005.

Wiedza o kulturze t. 1. Antropologia kultury (red. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, M. Pęczak), Warszawa 2001.

E. Fromm, Wojna w człowieku. Psychologiczne studium istoty destrukcyjności, Warszawa 1994.

Dwight MacDonald, Teoria kultury masowej,w: skrypt Wiedza o kulturze t. 1. Antropologia kultury (red. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, M. Pęczak), Warszawa 2001.

J. Assmann, Pamięć i kulturowa, Warszawa 2008.

M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1993.

E. Goffman, Instytucje totalne, Sopot 2011.

A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa 2014.

C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005.

E. Davis, TechGnoza. Mit, magia+mistycyzm w wieku informacji, Poznań 2002.

Lektura uzupełniająca:

Eller, Jack, David, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012Barnard Alan, Antropologia, PIW, Warszawa 2006.

Bachamn Medick, Doris, Cultural Turns. Nowe kierunki w nauce o kulturze, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012,

Andrzej Szahaj, Nauki o kulturze jako nauki podstawowe (i krytyczne), w: „Przegląd Kulturoznawczy”, 2013, nr 1(15),

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN, Warszawa 2003,

Zygmunt Bauman, Kultura jako praxis Warszawa 2012

Fiske, John, Zrozumieć kulturę popularną, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010

Waldemar Kuligowski, Antropologia współczesności, Kraków 2007,

Konersmann, Ralf, Krytyka kultury, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, G. Bhöme, Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, Warszawa 2002,

Roman Chymkowski, Arabskie Przebudzenie, modernizacja postkolonializmu, w: „Kultura Współczesna”, 1(81)/2014,

Łukasz Jasina, Ukraińskość. Próba opisu, Kultura Współczesna, 1(81)/2014.

Young, Robert, J.C., Postkolonializm, Wydawnictwo UJ, Kraków ,

Arjun Appadurai, O właściwe miejsce hierarchii, w: Amerykańska antropologia postmodernistyczna, Warszawa 1999

Jack Goody, Kradzież historii, Warszawa 2009,

Sowa, Jan, Fantomowe ciało króla, - postkolonializm polski,

Leder, Andrzej, Prześniona rewolucja, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2014:

Gandhi, Lella, Teoria postkolonialna, tł. Jacek Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008

Ścięgna konsumpcyjne. Próby z kulturoznawstwa krytycznego, red. M. Czubaj, W. J. Burszta,

Drozda, Jacek, Opór kulturowy. Miedzy teorią a praktykami społecznymi, tu: Teoretyczny kontekst oporu,

Edensor, Tim, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Wydawnictwo UJ, Karków 2004,

Thomas Hylland Eriksen, Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013,

Barański, Janusz, Świat rzeczy, WUJ, Kraków 2007, tu: r. I Współczesne konteksty rzeczy,

Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, pod.red. E. Domańskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010,

Domańska, Ewa, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna” 3/2008 [pdf]

Lit. uzupełniająca:

Dant, Tim, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej, WUJ, Kraków 2007

Spotkanie VII

Papenburg, Jens Gerrit, Schulze Holger, Pięć pojęć dźwięku, w: „Kultura Współczesna” 1/2012

Więcej niż obraz, red. E. Wilk i inni, Gdańsk 2015

Chęćka-Gotkiewicz, Anna, Ucho i umysł. Szkice o doświadczaniu muzyki, s/o/t, Gdańsk

Emocje w kulturze , red. Małgorzata Rajtar i Justyna Straczuk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012,

Kondycja człowieka współczesnego, red. Czesław Piecuch, Kraków 2006

Gernot Bohme, Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 1998

Agamben, Giorgio, Otwarte, (frag.), w: „Krytyka Polityczna”, lato 2008, nr 1,

Mumford, Levis, Mit maszyny t. 1 i 2.

Geertz, Cliford, Interpretacja kultury. Wybrane eseje, Wydawnictwo UJ, Karków 2005,

Skolimowski, Henryk Problemy racjonalności w biologii, przel. Andrzej Chmielewski. Literatura na świecie, nr 5, 1991,

Domańska Ewa, Humansityka ekologiczna, w: Teksty Drugie, [139-140], ½ 2013,

Haraway, Donna Zwierzęta laboratoryjne i ich ludzie, tł. Adam Ostolski. Krytyka Polityczna, lato 2008,

Wolfe, Cary, Co to jest posthumanizm? w: „Teksty Drugie”, ½ 2013

Gajewska, Grażyna, Arcy nie-ludzkie. Przez science-fiction do antropologii cyborgów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, tu: Era cyborgów, Posthumanistyka, Antropologia cyborgów, s. 36-68.

Bakke, Monika, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010,

Bioetyka. Ujęcie systematyczne, Gdańsk 2009, tu: r. I Wprowadzenie, s. 11-32, r. r. 12. Eutanazja, s. 417-438.

Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wołowiec 2011, tu: r. 3 Krótka Historia Wielkiej Paniki, s. 45-66.

U. Eco, O embrionach, których nie ma w raju, w: tenże, Wymyślanie wrogów i inne teksty okolicznościowe, Poznań 2012, s. 127-139.

Arries, Philip, Śmierć i człowiek, Wydawnictwo Alatheia, Warszawa 2011,

Antropologia śmierci. Myśl francuska,

Kermode, Frank, Znaczenie końca, Gdańsk 2010,

Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. Katarzyna Konarska Wrocław

Heffernan, Theresa, Post-apocalyptic culture. Modernism, postmodernism and the twentieth century novel,

Literatura uzupełniająca:

Latour, Bruno, Nigdy nie byliśmy nowocześnie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

Carroll, Noël, Filozofia sztuki masowej, s/o/t/, Gdańsk 2011,

Augé, Marc, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności

Adorno, Theodor, W., Horkheimer Max, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, „Krytyka Polityczna”

Czaja, Dariusz, Znaki szczególne: antropologia jako ćwiczenie duchowe, Kraków 2013

Domańska, Ewa, Historie egzystencjalne, krytyczne studium normatywizmu i humanistyki zaangażowanej, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studentek i studentów (K_W02, K_W03, K_W05, K_W07, K_W10):

a) znają podstawowe koncepcje teoretyczne i pojęcia z zakresu antropologii kultury;

b) posiadają wiedzę dotyczącą najważniejszych zjawisk kulturowych;

c) znają najistotniejsze czynniki przemian kultury.

2. Umiejętności studentek i studentów (K_U01, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11):

a) poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

b) potrafią wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę do krytycznej analizy kultury;

c) potrafią samodzielnie interpretować teksty z zakresu antropologii kultury.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (K_K01, K_K03, K_K06):

a) znają zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumieją potrzebę dokształcania się;

b) rozumieją problematykę etyczną związaną z oceną wytworów i tekstów kultury;

c) są gotowi do zmiany opinii w świetle dostępnych danych oraz potrafią kompetentnie komunikować się z innymi osobami zajmującymi się badaniem kultury.

Sposoby weryfikacji: prezentacja, referat, aktywność w trakcie zajęć, frekwencja.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność w czasie zajęć, udział w dyskusji; esej

Zakres tematów:

- Rozdz. Spotkanie z Innością – u korzeni antropologii, w: W. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie interpretacje, Poznań 1998.

- Rozdz. Korzenie szamanizmu, w: A. Szyjewski, Szamanizm, Kraków 2005.

- Rozdz. Instynkt i kultura, w: B. Malinowski, Seks i stłumienie w społeczności dzikich oraz inne studia o płci, rodzinie i stosunkach pokrewieństwa, Warszawa 1987.

- Rozdz. Sacrum poszanowania: teoria zakazów, w: R. Caillois, Człowiek i sacrum, Warszawa 2009.

- Rozdz. Psychologia zbiorowości i analiza „ja”, w: S. Freud, Pisma społeczne. Dzieła t.4. Warszawa 1998 albo w: S. Freud, Poza zasadą przyjemności, Warszawa 2005.

- Doświadczenie transcendentalne, w: R.D. Laing, Polityka doświadczenia. Rajski ptak, Warszawa 2005 albo w: skrypt Wiedza o kulturze t. 1. Antropologia kultury (red. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, M. Pęczak), Warszawa 2001.

- Rozdz. Nekrofilia i biofilia; Współzależność między dwoma orientacjami. Eros a instynkt śmierci, w. E. Fromm, Wojna w człowieku. Psychologiczne studium istoty destrukcyjności, Warszawa 1994.

- Dwight MacDonald, Teoria kultury masowej,w: skrypt Wiedza o kulturze t. 1. Antropologia kultury (red. G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, M. Pęczak), Warszawa 2001.

- Rozdz. Kultura pamięci, w: J. Assmann, Pamięć i kulturowa, Warszawa 2008.

- Rozdz. Sposoby dobrego tresowania, w: M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1993.

- Cz. Charakterystyka instytucji totalnych, w. E. Goffman, Instytucje totalne, Sopot 2011.

- Rozdz. Długie 33 lata i potem, w. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa 2014.

- Rozdz. Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, w: C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005.

- Rozdz. Duchowy cyborg, w: E. Davis, TechGnoza. Mit, magia+mistycyzm w wieku informacji, Poznań 2002.

Metody dydaktyczne:

interpretacja tekstów kultury, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala B9
Małgorzata Charyton 13/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala B9
Małgorzata Charyton 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)