Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa 430-KS1-1APK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

E. Nowicka, w: Świat człowieka- świat kultury, Warszawa 2000, tu: Antropologia jako nauka.

Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna,w: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, wstęp i red. tegoż , Warszawa 2005 (skrypt)

H. Rickert, Człowiek i kultura (skrypt)

S. Czarnowski, Kultura (skrypt)

P. Bagby, Pojęcie kultury (skrypt)

B. Malinowski, Czym jest kultura? (skrypt)

R.Benedict, Wzory kultury (skrypt)

F. Znaniecki, Wzorce i normy (skrypt)

E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2012, tu: Wzór kulturowy.

M. Mausse, Pojęcie osoby ( skrypt)

E. Fromm, Charakter a proces społeczny (skrypt)

C. G. Jung,, Ego; Cień; Syzygia: anima i animus; Osobowość maniczna; Jaźń, [w:] tegoż autora, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, Warszawa 1976.

S. Freud, Ego i id ( skrypt)

C. L. Strauss, Struktura mitów, w: Świat człowieka- świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2007.

E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1977, tu: Mit i religia.

I. Eibl-Eibesfeldt, Ryty powitania, (w:) Antropologia widowisk, red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

N. Elias, Etykieta i ceremoniał, tamże.

A. van Gennep, Obrzędy przejścia, tamże.

V. Turner, Proces rytualny, tamże.

M. Eliade, Czas święty i mity (skrypt)

A. Guriewicz,: Cóż to jest czas? (skrypt)

P. Davis, Czas Einsteina (skrypt)

M. Eliade, Święty obszar i sakralizacja świata (skrypt)

E. Hall, Ukryty wymiar (skrypt)

M. Mauss, Sposoby posługiwania się ciałem (skrypt)

A. Kępiński, Twarz, ręka (skrypt)

N. Elias, O zachowaniu w sypialni (skrypt)

L. V. Thomas, Trup: od biologii do antropologii, Łódź 1991, tu: Sposoby obchodzenia się z trupem.

B. Malinowski, Małżeństwo, pokrewieństwo (skrypt)

C.L. Strauss , Rodzina (skrypt)

F. Tönnies, Teoria wspólnoty (skrypt)

M. Mead - Płeć i charakter (skrypt)

R. Hoggart, „Oni” i „my” (skrypt)

12.Kultura tradycyjna

L. Lévi-Bruhl, Partycypacja mistyczna (skrypt)

K. Dobrowolski, Chłopska kultura tradycyjna (skrypt)

R. W. Southern, Szlachta (skrypt)

M. Ossowska, Rycerz w Średniowieczu (skrypt)

I. Watt, Robinson Kruzoe – homo oeconomicus (skrypt)

M. Ossowska, Klasyczny model moralności mieszczańskiej: Beniamin Franklin (skrypt)

J. Ortega y Gasset, Bunt mas (skrypt)

D. Macdonald, Teoria kultury masowej (skrypt)

Literatura uzupełniająca:

J. D. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012.

Ch. Delsol, Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, Kraków 2011.

R. Delège, Historia antropologii. Szkoły, autorzy teorie, Kraków 2011.

E. Baldwin, B. Longhurst, S. McCracen, M.Ogborn, G. Smith, Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007.

J. G. Frazer, Złota Gałąź, Warszawa 1971.

Antropologia kulturowa. Zbliżenie epok i problemów, pod red. K. J. Brozi, Lublin 1995.

W. J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998.

Efekty uczenia się:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

- Posiadać wiedzę na temat podstawowych kategorii kultury, takich jak: ciało, przestrzeń, czas, wzory kultury, osoba- osobowość, małżeństwo-rodzina-pokrewieństwo, pierwotne związki społeczne;

- Posiadać wiedzę na temat typów kultur;

KA6_WG1 KA6_WG3 KA6_WG4

2. Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć:

- wykorzystywać wiedzę na temat kategorii kultury w praktyce;

- wykorzystywać znajomość różnych typów kultur w sytuacjach kontaktów kulturowych;

KA6_UW1 KA6_UW2

Kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiadać kompetencje:

- niezbędne do umiejętnego poruszania się w przestrzeni różnych kultur;

- związane z potrzebą bezustannego dokształcania i pogłębiania zdobytej wiedzy

KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: pisemne zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe, aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji, dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1.Antropologia jako nauka

2.Pojęcie kultura

3. Wzory kultury

4. Jednostka w kulturze

5. Mit w kulturze

6. Rytuał

7. Czas

8.Przestrzeń

9.Ciało

10.Rodzina

11.Pierwotne związki społeczne

12.Kultura tradycyjna

13. Kultura szlachecka

14. Kultura mieszczańska

15.Kultura masowa

Metody dydaktyczne:

dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, prezentacje tematyczne studentów, elementy wykładu informacyjnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala B9
Maja Rogala 23/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala B12
Maja Rogala 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)