Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska I 360-MS2-2PMG1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. H. Marcinkowska, Dystrybucje, przestrzenie Sobolewa, równania rózniczkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.

2. D. A. McQuarrie, Matematyka dla przyrodników i inżynierów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

3. R. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studentów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1990.

4. L.C. Evans, Równania różniczkowe cząstkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

5. L. Debnath, D. Bhatta, Integral Transforms and Their Applications, Chapman & Hall/CRC Taylor & Francis Group, 2007.

6. H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

7. M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

8. GeoGebra. Wprowadzanie innowacji edukacyjnej, pod red. K. Winkowskiej-Nowak i R. Skiby, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.

9. GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013.

10. Matematyka z GeoGebrą, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2014.

11. M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej. KA7_WG04

Jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań. KA7_WG05

Zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej. KA7_WG06

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. KA7_KK01

Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych. KA7_KK02

Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter, w szczególności potrafi działać w sposób

przedsiębiorczy. KA7_KO01

Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów

rozumowania. KA7_UU01

Potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych matematyków. KA7_UK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu w Białymstoku i wewnętrznymi przepisami Wydziału Matematyki.

Zakres tematów:

1. Szeregi Fouriera. Transformaty całkowe, w szczególności transformata Fouriera, Hankela, itp. Teoria dystrybucji. Zastosowanie transformat całkowych do wybranych równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, w tym do rozwiązywania równań w przestrzeni dystrybucji.

2. Dydaktyka matematyki - omówienie zagadnienia aktywności matematycznej uczniów w różnych aspektach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę badawczą ucznia jako narzędzie samodzielnego konstruowania wiedzy matematycznej, a także omówienie strategii nauczania sprzyjających rozwijaniu takich aktywności (strategia czynnościowego nauczania matematyki, nauczanie problemowe, teoria konstruktywizmu). Wykorzystanie programu GeoGebra miedzy innymi do

utworzenie koncepcji realizacji podstawy programowej matematyki na dwóch poziomach edukacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: praca nad projektem, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Dobrogowska 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)