Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunek do zdrowia- przygotowywanie i realizacja wywiadu pogłębionego. 440-SS2-1SPZ1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Puchalski Krzysztof, Potoczne myślenie o zdrowiu i chorobie, Zeszyty Prasoznawcze, Kraków 2015, T. 58, nr 2 (222), 255–275.

• Stefańska Anna, Marcinkowski Marian, Pedagogiczne i socjologiczne spojrzenie na zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, Studia Edukacyjne, nr 51/2018, 387- 402.

• Piątkowski Włodzimierz, Nowakowska Luiza, Nurt krytyczny w klasycznej, polskiej socjologii medycyny. Zarys problematyki, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 45, 2013, 15-34.

• Ostrowska Antonina, Profilaktyka zdrowotna: Interpretacje, definicje sytuacji, racjonalności (Przypadek profilaktyki ginekologicznej kobiet), Studia socjologiczne, 2011, 3(202), 73-94.

• Anna Wójtewicz, Ciało w kulturze konsumpcji, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014 ( fragmenty)

• Raport „Niedostateczny poziom aktywności fizycznej w Polsce jako zagrożenie i wyzwanie dla zdrowia publicznego” został opracowany pod redakcją naukową prof. dr. hab. Wojciecha Drygasa, dr Małgorzaty Gajewskiej i prof. dr. hab. Tomasza Zdrojewskiego. Cały raport dostępny do pobrania na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

• Narodowy Test Zdrowia Polaków: https://www.nn.pl/dam/zasoby/raporty/Narodowy-Test-Zdrowia-Polakow-2020-raport.pdf

• Steinar, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

• Graham Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 Student(ka) ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii

socjologicznej i potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne niezbędne do postawienia pytań badawczych oraz profesjonalnej realizacji wywiadu pogłębionego dotyczącego stosunku do zdrowia

Sposób weryfikacji: projekt badawczy, ćwiczenia laboratoryjne, ocena aktywności

KP7_WG2 Student(ka)ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej, którą potrafi łączyć z terminologią dotyczącą zdrowia, a zaczerpniętą z innych dziedzin nauki.

Sposób weryfikacji: ćwiczenia laboratoryjne, ocena aktywności

KP7_WG17 Student(ka) ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowalności jakościowych metod badawczych i technik zbierania danych, ze szczególnym uwzględnieniem przewag i ograniczeń techniki wywiadu pogłębionego.

Sposób weryfikacji: projekt badawczy, ćwiczenia laboratoryjne, ocena aktywności

KP7_UW3 Student(ka) potrafi dokonać krytycznej oceny danych zastanych na temat stosunku do zdrowia, dzięki którym będzie w stanie postawić pytania badawcze do wywiadu pogłębionego.

Sposób weryfikacji: projekt badawczy, ćwiczenia laboratoryjne

KP7_UW7 Student(ka) potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy danych zastanych dot. zdrowia oraz innych opracowywanych materiałów

Sposób weryfikacji: projekt badawczy

KP7_KK3 Student(ka) potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy z zakresu innych dyscyplin naukowych, a także materiały o charakterze publicystycznym.

Sposób weryfikacji: projekt badawczy, ćwiczenia laboratoryjne

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie ćwiczeń składają się następujące elementy:

1) Obecność na zajęciach

Student(ka) może opuścić jedne zajęcia. Każde następne należy zaliczyć na konsultacjach w ciągu tygodnia od powrotu na uczelnię. Nieodrobienie zajęć w terminie skutkuje obniżeniem oceny końcowej. Trzy nieodpracowane nieobecności skutkują niezaliczeniem kursu.

2) Aktywność

Student(ka) może zdobyć punkty za aktywność na każdych zajęciach merytorycznych. Zdobycie 5 punktów podwyższa pozytywną ocenę końcową o pół stopnia.

3) Projekt badawczy

Studenci indywidualnie przedstawiają projekt badania jakościowego (seria wywiadów pogłębionych) dotyczący wybranej problematyki (stosunek do zmian klimatycznych).

Na projekt składać się powinny: tytuł, wybrana literatura, wybrane ilościowe dane zastane, kryteria doboru próby, problem badawczy, pytania badawcze, opracowany scenariusz wywiadu. Projekt oceniany jest w skali (0-5).

Punktacja:

0-2,5pkt. - (2)

3pkt .- (3)

3,5pkt. - (3,5)

4pkt. - (4)

4,5 pkt.- (4,5)

5 pkt.- (5)

51% punktów uzyskanych przez studenta/studentkę podczas laboratorium (projekt badawczy) jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny końcowej

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Co kształtuje stosunek do zdrowia? Analiza interdyscyplinarna

3. Zdrowie w Polsce - wymiar indywidualny (prywatny) i instytucjonalny

4. Dobór próby, problem badawczy, pytania badawcze

5. Scenariusz wywiadu pogłębionego - konstruowanie dyspozycji dla badaczy

6.Prowadzenie wywiadu - wskazówki merytoryczne i praktyczne

7.Scenariusz wywiadu, a struktura raportu

8.Zaliczenie - prezentacja projektu badawczego

Metody dydaktyczne:

projekt badawczy, ćwiczenia laboratoryjne, ocena aktywności, quiz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala 38
Małgorzata Skowrońska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)