Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy etniczne i demograficzne na obszarze postradzieckim 350-MS1-2PED
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1-2.

Andrusiewicz Andrzej, Cywilizacja rosyjska, t. 1-3, Warszawa: "Książka i Wiedza" 2004-2009.

Eberhardt Piotr, Geografia ludności Rosji, Warszawa 2002

Gumilow Lew, Od Rusi do Rosji, Warszawa 2004.

"Russkij mir" w koncepcji Władimira Putina i patriarchy moskiewskiego Cyryla – wszelkie strony internetowe.

4-5.

Eberhardt Piotr, Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku, Warszawa 1994.

Hrycak Jarosław, Nowa Ukraina. Nowe interpretacje, Wrocław 2009.

Pawluczuk Włodzimierz, Ukraina – polityka i mistyka, Kraków 1998.

Riabczuk Mykoła, Od Małorosji do Ukrainy, Kraków 2002.

Riabczuk Mykoła, Dwie Ukrainy, Wrocław 2004.

Stryjek Tomasz, Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość. Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991-2004, Warszawa 2007.

Studenna-Strukwa Marta, Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań 2014.

Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej. Z Jarosławem Hrycakiem rozmawia Iza Chruślińska, Gdańsk-Warszawa 2009.

Ukraiński Palimsest. Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruslińską, Wrocław 2013.

Wilson Andrew, Ukraińcy, Warszawa 2002.

6-7.

Eberhardt Piotr, Przemiany narodowościowe na Litwie, Warszawa 1998.

Eberhardt Piotr, Przemiany narodowościowe na Białorusi, Warszawa 1994

Korczak Lidia, Litwa-przechowana tożsamość, Kraków 1998.

Kosman Marceli, Orzeł i Pogoń. Z dziejów polsko-litewkich XIV – XX w., Warszawa 1992.

Krawcewicz Aleksander, Powstanie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Białystok 2003.

Radzik Ryszard, Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia, Lublin 2000.

Radzik Ryszard, Kim są Białorusini, Toruń 2002.

Radzik Ryszard, Białorusini między Wschodem a Zachodem, Lublin 2012.

Wisner Henryk, Litwa i Litwini. Szkice z dziejów państwa i narodu, Olsztyn 1991.

Wyszyński Robert, Narodziny czy śmierć narodu. Narodowotwórcze działania elit białoruskich i buriackich po upadku ZSRR, Warszawa 2010.

8-9.

Darski, Józef., Estonia. Historia, współczesność, konflikty narodowe, Warszawa 1995.

Kasekamp Andres, Historia państw bałtyckich, PISM, Warszawa 2013.

Jan Lewandowski: Historia Estonii. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002.

10.

Łukawski Zygmunt. Dzieje Azji Środkowej, wyd. Nomos, 1996.

Wierzbicki Andrzej, Etnopolityka w Azji Centralnej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.

Sładankowie M. B., Serce Azji, Książka i Wiedza, arszawa 1976.

Załęski Piotr, Kultura polityczna więzi w Azji Centralnej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.

Zapaśnik Stanisław, „Walczący islam” w Azji centralnej. Problem społecznej genezy zjawiska, Wrocław 2009,

11-12.

Baranowski B., Baranowski K., Historia Azerbejdżanu, Łódź 1987.

Kiełbasiński H., Przemiany kulturowe w Armenii XX wieku, Toruń 2001.

Materski W., Gruzja, Warszawa 2000.

Adamczewski P., Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wyd. Ak. Dialog, Warszawa 2012,

Bullough O., Kaukaz. Niech świat rozbrzmiewa naszą chwałą, Wyd. Zysk i Ska, 2013.

Górecki W. Abchazja, Wołowiec 2013.

Górecki W., Planeta Kaukaz, Czarne 2010; wydanie II uzupełnione

Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, red. T. Bodio, Warszawa 2012,

Patlewicz, B., Tożsamość narodowa i globalizacja na postradzieckim obszarze Kaukazu, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 2: Wspólnota Niepodległych Państw, pod red. M. Smolenia, M. Lubiny, Kraków 2011, s. 253-269.

Rohoziński J., Święci biczownicy i czerwoni chanowie. Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim Azerbejdżanie, Wrocław 2005.

Ogólne

Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, red. K. Janicki, Kraków – Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę na poziomie podstawowym z zakresu demografii oraz historii społecznej i kultury krajów postradzieckich

Student rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami na terenie państw postradzieckich

Student ma podstawową wiedzę na temat głównych kierunków polityki państw postradzieckich, ich znaczenia i wpływu na sytuację międzynarodową

Umiejętności:

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu demografii, historii i kultury krajów postradzieckich

Student potrafi sformułować wypowiedź ustną na temat problematyki wschodniej w języku polskim oraz w dwóch językach obcych

Student potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat sytuacji na obszarze postradzieckim

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami sytuacji krajów postradzieckich

Kompetencje społeczne

Student ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji krajów postradzieckich oraz odnoszących się do niej publikacji

Student dostrzega podstawowe priorytety współczesnej polityki krajów postradzieckich

Student rozumie znaczenie demograficznych, międzynarodowych i historycznych uwarunkowań współczesnej pozycji poszczególnych krajów postradzieckich

Student jest przygotowany do pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań w: (1) administracji krajowej i samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach krajów postradzieckich, (4) środkach masowego przekazu oraz (5) podmiotach zajmujących się turystyką

Metody i kryteria oceniania:

praca semestralna, aktywność na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2.Trójjedyna Ruś i "ruski mir"

3. Ludy Rosji.

4. Przemiany demograficzne w Federacji Rosyjskiej.

5. Ukraina. Tożsamości regionalne i etniczne.

6. Ukraina. Problemy narodowościowe i demograficzne.

7. Problemy narodowościowe i etniczne i Białorusi

8. Problemy narodowościowe i etniczne Litwy

9. Łotwa i Estonia. Tożsamość narodowa i grupy etniczne

10. Łotysze i Estończycy wobec ludności rosyjskojęzycznej: problemy narodowościowe i demograficzne.

11. Turan - tureckojęzyczne narody Azji Środkowej.

12. Kaukaska mozaika: Kaukaz Północny.

13. Między Europą i Azją: Kaukaz Południowy.

14. Procesy migracyjne.

15. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

pisanie i prezentacja prac semestralnych, prezentacje multimedialne, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 94
Oleg Łatyszonek 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)