Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rywalizacja mocarstw. Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim 350-SW1-3RMK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bibliografia:

Temat: Rozpad ZSRR i jego konsekwencje.

Lektura obowiązkowa: J. Potulski, „Rosja wyparta z Europy” – konsekwencje dla porządku międzynarodowego na progu XXI w., ,,Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 1/2010, s. 97-110, https://core.ac.uk/download/pdf/154446949.pdf

Lektury uzupełniające: J. Diec, Funkcje syndromu postradzieckiego w pozimnowojennym ładzie międzynarodowym, Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Kontekst międzynarodowy, pod red. J. Dieca, Kraków 2011, s. 95- 113.

T. Łoś- Nowak, Federacja Rosyjska i ład międzynarodowy, [w:] Na gruzach imperium. W stronę ładu międzynarodowego w społeczno- politycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. A. Stępień- Kuczyńskiej i M. Słowikowskiego, Łódź 2012, s. 91- 132.

Temat: Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej

Lektury obowiązkowe: J. Darczewska, Rosyjskie siły zbrojne na froncie walki informacyjnej. Dokumenty strategiczne, ,,Prace OSW” 2016.

K. Kłysiński, P. Żochowski, Koniec mitu bratniej Białorusi. Uwarunkowania i przejawy rosyjskiego soft power na Białorusi po 2014 roku, ,,Prace OSW” 2016.

M. Falkowski, Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej, ,,Prace OSW” 2006.

W. Rodkiewicz, Bliskowschodnia polityka Rosji. Regionalne ambicje, globalne cele, ,,PRACE OSW” 2017.

Lektury uzupełniające: A. Włodkowska, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:]Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008, s. 42-57.

I. Topolski, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej, Lublin 2013.

I. Topolski, Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Lublin 2004, s. 165- 210.

K. Łastawski, Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, [w:] Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, red. A. Czarnocki, I. Topolski, Lublin 2006, s. 55- 72.

M. Minkina, Kolorowe rewolucje w przestrzeni poradzieckiej. Geneza- istota- skutki, Siedlce 2018, s. 40- 58.

S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.

Temat: Projekty integracyjne na obszarze poradzieckim.

Lektury obowiązkowe: A. Szabaciuk, Eurazjatycki projekt integracyjny Władimira Putina: szanse i zagrożenia, Rocznik Instytutu Europy Środkowo- Wschodniej, Rok 12(2014), zeszyt 5, s.75- 96.

I. Wiśniewska, Integracja euroazjatycka. Rosyjska próba ekonomicznego scalenia obszaru poradzieckiego, ,,Prace OSW” 2013.

W. Konończuk, Fiasko integracji. WNP i inne organizacje międzynarodowe na obszarze poradzieckim 1991-2006, ,,Prace OSW” 2007.

Lektury uzupełniające: A.Stępień- Kuczyńska, M. Słowikowski, Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] Na gruzach imperium. W stronę ładu międzynarodowego w społeczno- politycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. A. Stępień- Kuczyńskiej i M. Słowikowskiego, Łódź 2012, s.133-180.

Temat: Polityka zagraniczna państw obszaru poradzieckiego.

Lektury obowiązkowe:E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011.

K. Całus, Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości, ,,Prace OSW” 2016.

W. Górecki, Coraz dalej od Moskwy. Rosja wobec Azji Centralnej, ,,Prace OSW” 2014.

K. Strachota, A. Jarosiewicz, Chiny a Azja Centralna. Dorobek dwudziestolecia, ,,Prace OSW” 2013.

Eugeniusz Mironowicz, Rosyjsko-amerykańska rywalizacja o wpływy na Południowym Kaukazie, „Studia Polityczne”, 2018, t. 46, nr 1

Eugeniusz Mironowicz, Azja Centralna – rola regionu w geopolityce rosyjskiej, „Studia Politologiczne”, 2019, nr 53.

Lektury uzupełniające:

A. Jach Bartosz, B. Hordecki (red.), Quo vadis Eurazjo? W poszukiwaniu nowych dróg partnerstwa, Poznań 2021, https://www.researchgate.net/publication/352519695_Quo_vadis_Eurazjo_W_poszukiwaniu_nowych_drog_partnerstwa.

K. Strachota, Kirgistan wobec problemów bezpieczeństwa regionalnego, [w:] Kirgistan. Historia- społeczeństwo- polityka, pod red. T. Bodio, Warszawa 2004, s. 796- 805.

T. Świętochowski, Azerbejdżan, Warszawa 2005, s. 188- 209 (część: Konsens wokół polityki zagranicznej).

M. Kaszuba, W uścisku Moskwy. Obszar poradziecki, Siedlce 2017.

A. Szeptycki, Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Warszawa 2013, s. 377-425.

M. Kuryłowicz, Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji, Kraków 2014, s. 117-188.

A. Legucka, ,,Rozmrażanie konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim”, Rocznik Instytutu Europy Środkowo- Wschodniej, Rok 11(2013), zeszyt 4, s. 81-108.

Sz. Kardaś, Region specjalnej troski. Rosyjski Daleki Wschód w polityce Moskwy, ,,Prace OSW” 2017.

J. Lang, M. Falkowski, Zakładnicy Moskwy, klienci Pekinu. Bezpieczeństwo w Azji Centralnej w dobie malejącej roli Zachodu, ,,Prace OSW” 2014.

M. Musioł, Problemy bezpieczeństwa w obszarze Kotliny Fergańskiej i ich znaczenie w kontekście centralnoazjatyckiego dylematu bezpieczeństwa, [w:] Azja Centralna. Tożsamość, naród, polityka, red. N. Shukuralieva, Kraków 2018, s. 231-248.

T. Stępniewski, Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Lublin 2011

Efekty uczenia się:

Student potrafi omówić konsekwencje rozpadu ZSRR na geopolityki regionu.

Student posiada wiedzę na temat znaczenia polityki Federacji Rosyjskiej dla obszaru poradzieckiego.

Student potrafi omówić państwowych i niepaństwowych aktorów stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim.

Student rozumie przyczyny i skutki zaangażowania USA, Chin, Turcji i Iranu w regionie.

Student potrafi omówić politykę NATO i UE wobec państw poradzieckich.

Student zna przebieg i potrafi omówić geneze i skutki konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim.

Metody i kryteria oceniania:

10%- Obecność na zajeciach.

90%- Przygotowanie i omówienie prezentacji multimedialnej: Gra mocarstw na obszarze poradzieckim- perspektywa następnej dekady.

Zakres tematów:

1. Temat: Rozpad ZSRR i jego konsekwencje (zajęcia nr 1)

Kryzys społeczno- gospodarczy i polityczny ZSRR. Próby reform i ich konsekwencje. Ruchy niepodległościowe w republikach. Rozwiązanie ZSRR i powstanie nowych, niepodległych państw. Zachód wobec procesu rozpadu ZSRR.

2. Temat: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec obszaru poradzieckiego (zajęcia nr 2-3).

Międzynarodowa pozycja FR po upadku ZSRR. Doktryny polityki zagranicznej FR. Hard, soft i smart power w polityce zagranicznej FR.

3. Temat: Projekty integracyjne na obszarze poradzieckim (zajęcia nr 4-5).

Próby reintegracji obszaru poradzieckiego. Projekty integracji gospodarczej i współpraca w obszarze bezpieczeństwa.

4. Temat: Polityka zagraniczna państw obszaru poradzieckiego (zajęcia nr 6-9).

Ewolucja polityki zagranicznej państw Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej (Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu).

5. Temat: Państwowi i niepaństwowi aktorzy stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim (zajęcia nr 10-13).

Zaangażowanie USA, Chin, Turcji i Iranu w regionie. Polityka NATO i UE wobec państw poradzieckich. Rola i znaczenie diaspor.

6. Temat: Problematyka bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego (zajęcia nr 13-14) .

Konflikty zbrojne na obszarze poradzieckim. Ruchy separatystyczne i tendencje do autonomizacji (Kaukaz Północny, casus syberyjskiego ,,świata tureckiego”, ruchy suwerenizacyjne islamskich narodów Powołoża). Radykalizm islamski.

8. Próba podsumowania (zajęcia nr 15).

Metody dydaktyczne:

Wykład, case study, prezentacje interaktywne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Justyna Olędzka 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)