Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo własności intelektualnej 370-KS1-1PWI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej - Teoria i praktyka, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2021

2. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020

3. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2021

4. Ustawy autorskie. Komentarze, Tom I i II, red. R. Markiewicz, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- charakter nauk prawnych i ich relacje z innymi naukami (KP6_WK2)

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa własności intelektualnej (KP6_WK7)

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (KP6_UU1)

- planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach udziału w zespole (także o charakterze interdyscyplinarnym) KP6_UO2

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- samodzielnego oceniania znaczenia źródeł informacji, dokonywania ich krytycznej oceny oraz zasięgania opinii ekspertów (KP6_KK1)

- działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowywanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania przestępczości lub patologiom społecznym (KP6_KO1)

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% poprawnych odpowiedzi w teście z pytaniami jednokrotnego wyboru. Skala ocen od 2 do 5. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia także wykonanie zadań w e-learningu (dot. analizy dokumentacji zgłoszeniowej, orzecznictwa lub studiów przypadku).

Zakres tematów:

Moduł I: Utwór jako przedmiot prawa autorskiego – 2 godz. stacjonarnie

• wyłączenia ustawowe spod ochrony prawa autorskiego

• działalność twórcza i nietwórcza

• egzemplarz utworu

Moduł II: Podmiot prawa autorskiego - 2 godz. stacjonarnie

• podmiot prawa autorskiego

• autorskie prawa osobiste - pojęcie, charakter i treść

• autorskie prawa majątkowe -- pojęcie, charakter i treść

Moduł III: Rodzaje utworów - 2 godz. stacjonarnie

• utwór współautorski

• utwór połączony

• utwór zbiorowy

• utwór pracowniczy

• utwór inspirowany

• utwór zależny

Moduł IV: Dozwolony użytek publiczny – 2 godz. e-learning

• pojęcie dozwolonego użytku publicznego

• rodzaje dozwolonego użytku publicznego

• prawo cytatu

Moduł V: Dozwolony użytek osobisty - 2 godz. stacjonarnie

• pojęcie dozwolonego użytku osobistego

• przesłanki dozwolonego użytku osobistego

• wyłączenia z dozwolonego użytku osobistego

Moduł VI: Plagiat i jego rodzaje – 2 godz. e-learning

• pojęcie plagiatu

• rodzaje plagiatu

• odpowiedzialność cywilna z tytułu popełnienia plagiatu

• odpowiedzialność karna z tytułu popełnienia plagiatu

• odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu popełnienia plagiatu

Moduł VII: Umowy autorskoprawne - 2 godz. stacjonarnie

• zbywalność autorskich praw majątkowych

• pola eksploatacji

• umowy przenoszące prawa

• umowy licencyjne

• zasady zawierania umów autorskoprawnych

Moduł VIII: Ochrona wizerunku – 2 godz. e-learning

• pojęcie wizerunku

• rodzaje wizerunku

• zasady rozpowszechniania wizerunku

Moduł IX: Źródła, pojęcie i charakterystyka dóbr własności przemysłowej - 2 godz. stacjonarnie

• znaki towarowe

• wzory przemysłowe

• wynalazki

• wzory użytkowe

• topografie układów scalonych

• oznaczenia geograficzne

Moduł X: Organy, sądy i pełnomocnicy w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej – 2 godz. e-learning

• pełnomocnicy w sprawach z zakresu własności intelektualnej

• aplikacja rzeczniowska

• UPRP, EUIPO, EPO

• sądy w sprawach z zakresu własności intelektualnej

Moduł XI: Prawo znaków towarowych - 2 godz. stacjonarnie

• definicja i rodzaje znaków towarowych

• zgłoszenie znaku towarowego – dokumentacja

• procedura udzielania prawa ochronnego przez UPRP

Moduł XII: Prawo wzorów przemysłowych – 2 godz. e-learning

• definicja wzoru przemysłowego

• zgłoszenie wzoru przemysłowego – dokumentacja

• procedura udzielania prawa z rejestracji przez UPRP

Moduł XIII: Prawo patentowe, ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków tajnych - 2 godz. stacjonarnie

• definicja i rodzaje wynalazków

• zgłoszenie wynalazku – dokumentacja

• procedura udzielania patentu przed UPRP

• wynalazki tajne

Moduł XIV: Prawo własności intelektualnej w uczelni wyższej – 2 godz. e-learning

• strategie zarządzania własnością intelektualną w szkolnictwie wyższym

• analiza regulaminów zarządzania własnością intelektualną

• analiza studiów przypadku

Moduł XV: Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej - 2 godz. stacjonarnie

• zbywalność autorskich praw majątkowych

• umowy przenoszące prawa

• umowy licencyjne

• szczególne rodzaje licencji patentowych

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład, prezentacje multimedialne, e-learning, analiza treści aktów normatywnych, analiza orzecznictwa sądowego sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 17:15, sala 213
każda środa, 17:00 - 19:15, sala e-learning
Magdalena Knapp 33/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)