Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika prawnicza 370-PN5-1LPA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2002

S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2002

B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 2001

W. Patryas, Elementy logiki dla prawników, Poznań 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych - KA7_WG5 (forma weryfikacji - egzamin pisemny), zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2 (forma weryfikacji - egzamin pisemny), zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_WK6 (forma weryfikacji - egzamin pisemny).

Umiejętności - absolwent rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_UU1 (forma weryfikacji - egzamin pisemny), posiada też umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł - KA7_UW5 (forma weryfikacji - egzamin pisemny), posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - KA7_UK1

(forma weryfikacji - egzamin pisemny).

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role - KA7_KR1 (forma weryfikacji - egzamin pisemny), potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - KA7_KK1 (forma weryfikacji - egzamin pisemny).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny, test

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest zdobycie określonej, minimalnej liczby punktów.

Zakres tematów:

1. Logika, działy logiki: logika formalna, semiotyka, metodologia nauk.

2. Znak, język, funkcje tekstu językowego.

3. Kategorie syntaktyczne: nazwa, zdanie, funktor.

4. Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe. Zbiory. Zbiór w sensie dystrybutywnym. Zbiór w sensie kolektywnym. Podział logiczny, klasyfikacja, typologia.

5.Definicje, ich rodzaje, błędy w definiowaniu.

6. Zdanie w sensie logicznym. Rachunek zdań – funkcja zdaniowa, funktory prawdziwościowe, funkcja logiczna.

7. Metody badania funkcji logicznych – metoda zero-jedynkowa, tautologie rachunku zdań, wynikanie logiczne.

8. Rachunek kwantyfikatorów, prawa logiki kwantyfikatorów.

9. Uzasadnianie twierdzeń, wnioskowania, podziały wnioskowań, wnioskowania dedukcyjne, wnioskowania indukcyjne. Rachunek zdań i metody dowodowe jako narzędzia badania poprawności wnioskowań. Błędy we wnioskowaniach.

10. Kwadrat logiczny. Przekształcenia zdań kategorycznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Doliwa 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.