Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski cz. IV 370-PN5-2LJR4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 23
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kałuża M. Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, C. H. Beck, 2011.

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą KA7_WK2

2. Student zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego KA7_UK2

3. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób KA7_K01

4. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role KA7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po IV semestrze. Student przystępuje do egzaminu po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu USOS-mail.

Skala ocen:

DST 51%-59%, DST+ 60%-69%, DB 70%-79%, DB+ 80%-89%, BDB 90%-100%

Nieobecności należy usprawiedliwić (przedstawić odpowiedni dokument) na następnych zajęciach lub konsultacjach. Dopuszczalna w ciągu semestru jest jedna nieobecność bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza podczas konsultacji w formie stacjonarnej (w zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość prowadzenia konsultacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy eduPortal w czasie rzeczywistym). Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Słownictwo związane z równouprawnieniem.

2. Prawa dziecka. Słownictwo związane z prawem rodzinnym.

3. Prawa mniejszości narodowych w Europie. Słownictwo związane z mniejszościami narodowymi, prawem imigracyjnym.

4. Przemiana prawa autorskiego w dobie rewolucji cyfrowo-internetowej. Słownictwo związane z prawami autorskimi.

5. Rola mediacji w prawie publicznym. Prawnik jako negocjator. Słownictwo związane z mediacją.

6. Rozprawa sądowa jako sytuacja komunikacyjna. Słownictwo dotyczące rozprawy sądowej i komunikacji w sądzie.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 18:10 - 20:10, sala 315
Gocha Kvantaliani 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)