Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski cz. I 370-PS5-1LJR1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kałuża M. Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, C. H. Beck, 2011.

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Aktualne materiały z Internetu.

Афанасьева Н. Д., Захарченко С. С., Право, Санкт-Петербург 2012.

Семейный кодекс защищает не всех: сенатор разъяснил суть законопроекта о сожительстве, [online: https://riafan.ru/1073716-semeinyi-kodeks-zashishaet-ne-vsekh-senator-razyasnil-sut-zakonoproekta-o-sozhitelstve].

Понятие и виды источников (форм) права, [online: http://yurist-online.com/uslugi/yuristam/literatura/stati/tgp/076.php].

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O., Ekspres na Wschód, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

KA7_WK2: Zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą. Metody sprawdzania efektu: obserwacja studenta oraz kontrola pisemna. Sposób weryfikacji efektu kształcenia: testy kontrolne.

KA7_UK2: Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Metody sprawdzania efektu: obserwacja studenta, kontrola pisemna oraz ustna. Sposoby weryfikacji efektu kształcenia: testy kontrolne, ćwiczenia praktyczne, wypowiedź ustna, praca domowa.

KA7_KO1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Metoda sprawdzania efektu: obserwacja studenta. Sposoby weryfikacji efektu kształcenia: ocena aktywności w trakcie zajęć, praca domowa.

KA7_KR1: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Metoda sprawdzania efektu: obserwacja studenta. Sposób weryfikacji efektu kształcenia: ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testu, obecności, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Skala ocen:

DST 51%-60%, DST+ 61%-70%, DB 71%-80%, DB+ 81%-90%, BDB 91%-100%

Nieobecności należy usprawiedliwić (przedstawić odpowiedni dokument) na następnych zajęciach lub konsultacjach. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza podczas konsultacji prowadzonych w formie stacjonarnej (w zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość prowadzenia konsultacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy eduPortal w czasie rzeczywistym). Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

Tematy ogólne:

1. Wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie

2. Systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach

Tematy specjalistyczne:

1. System sądownictwa Federacji Rosyjskiej, Sądy I i II instancji w Rosji i w Polsce. Słownictwo dotyczące sądów i sądownictwa.

2. Komunikacja w sądzie. Zawody prawnicze. Słownictwo dotyczące zawodów prawniczych.

3. Gramatyka w języku prawa i prawników. Sporządzanie pism oficjalno-urzędowych, procesowych. Zwroty charakterystyczne dla pism urzędowych. Język urzędowy.

4. Organy władzy państwowej FR. Pisownia nazw własnych. Skróty.

5. Nazwy podstawowych dokumentów prawniczych. Nazewnictwo dokumentów.

6. Prawo międzynarodowe i organizacje międzynarodowe. Wspólnota europejska. Członkostwo w Unii Europejskiej. Słownictwo dotyczące wspólnoty europejskiej.

7. Systemy polityczne i funkcjonowanie państwa. Słownictwo dotyczące państwa i ustrojów politycznych.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 2006
Gocha Kvantaliani 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)