Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo gospodarcze publiczne 370-PS5-4PGP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis.

2. Etel M., Piszcz A., Stachurski W., Sieńczyło-Chlabicz J., Żukowska A., Nowikowska M. pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura).

3. Etel M., Prawo przedsiębiorców. Przegląd problematyki, Białystok 2020, wyd. Temida 2.

Uzupełniająca:

1. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających).

2. Etel E., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer.

3. Kosikowski C., Etel M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2.

4. Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania).

5. Kozieł G. (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Prawa przedsiębiorców. Komentarz, wyd. CH Beck, 2018.

6. Kozieł G. (red.), CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Kometarz, wyd. CH Beck, 2019.

7. Akty prawne wskazane w ramach wykładu oraz ćwiczeń z przedmiotu, w tym:

- ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

- ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;

- ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - K_W04; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne/ustne, zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne/ustne, zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych;

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09; sposób weryfikacji: zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych;

- ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo - K_W14; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne/ustne, zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym - K_U02; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne/ustne, zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - K_U03; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne/ustne, zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych;

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - K_U11; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne/ustne, zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych;

KOMPETENCJE, absolwent:

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K07; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne/ustne, zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie pisemne/ustne, zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach e-learningu.

Warunki uzyskania zaliczenia:

- obecność na zajęciach, nieobecności zaliczane są na konsultacjach u osoby prowadzącej ćwiczenia, możliwe są dwie nieobecności na zajęciach;

- analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych;

- zaliczenie ćwiczeń, które odbędzie się w dwóch etapach:

Etap I - pisemny - pytania otwarte

Etap II - ustny: odpowiedzi na pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości odpowiednio wcześniej. Liczba pytań skierowanych do danego studenta wynosi nie mniej niż 2.

Do końcowego zaliczenia ćwiczeń z wynikiem pozytywnym konieczne jest uzyskanie co najmniej 50% punktów zarówno z etapu I, jak i etapu II.

Uzyskanie ponad 75% punktów za realizację zajęć e-learningowych w ramach zajęć realizowanych jako zdalne asynchroniczne podnosi ocenę końcową o 0,5 stopnia, tak samo jak aktywność na zajęciach w sali lub zdalnych synchronicznych.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Celem ćwiczeń jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa gospodarczego. Ćwiczenia obejmują w szczególności:

- identyfikację przedsiębiorcy i działalności gospodarczej (oraz problemy w tym zakresie);

- podstawowe (ogólne) obowiązki przedsiębiorców;

- legalizację działalności gospodarczej;

- reglamentację działalności gospodarczej;

- zasady podejmowania działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne;

- obowiązki Państwa w relacji z przedsiębiorcą;

- kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia (w sali i zdalnie synchronicznie), ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, zajęcia zdalne asynchroniczne, konsultacje oraz praca własna studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 216
Karolina Zapolska 21/ szczegóły
2 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 314
Sylwia Łazuk-Baranowska 21/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 314
Sylwia Łazuk-Baranowska 21/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 216
Karolina Zapolska 21/ szczegóły
5 każda środa, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 314
Sylwia Łazuk-Baranowska, Karolina Zapolska 22/ szczegóły
6 każda środa, 17:00 - 18:30, sala e-learning
każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 216
Karolina Zapolska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)