Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Prawo międzynarodowe publiczne 370-PS5-4PROPMP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: poradnik, Warszawa 2017,

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013,

J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze: logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków 2006,

J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2017,

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2015,

W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2017,

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2016,

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Absolwent po ukończeniu studiów:

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W12 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

UMIEJĘTNOŚCI. Absolwent po ukończeniu studiów:

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U06 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

K_U07 - potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U09 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie

KOMPETENCJE. Absolwent po ukończeniu studiów:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:ustalenie tematu pracy magisterskiej, dyskusja na temat zasad pisania pracy magisterskiej (sposoby wspólne dla wszystkich efektów uczenia się).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia proseminarium jest nieprzekroczenie limitu jednej nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej jednych zajęć, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze (stacjonarnym lub zdalnym) lub pisemną drogą mailową z zakresu przedmiotowego, który był omawiany na zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie do 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia proseminarium jest ustalenie tematu pracy magisterskiej oraz zapoznanie się z zasadami pisania prac magisterskich. Skala ocen od 2 do 5.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Standardy (i wymogi formalne) przygotowywania prac magisterskich.

2. Omówienie przebiegu obrony pracy magisterskiej oraz egzaminu magisterskiego.

3. Omówienie zagadnień egzaminacyjnych.

4. Wytyczenie i omówienie obszarów badawczych mieszczących się w zakresie prawa międzynarodowego publicznego.

5. Interdyscyplinarność z perspektywy prawnika.

6. Wybór obszaru badawczego dla przygotowania pracy magisterskiej.

7. Wybór tematu pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

proseminarium, konsultacje, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 306
Maciej Perkowski 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)