Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Przestępczość zorganizowana - aspekty prawnokarne 370-PS5-4PSPDA
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (określona w cz. A sylabusa)

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych – KA7_WG3; sposób weryfikacji: prezentacja referatu na zaliczenie przedmiotu, wykonanie zadań e-learningowych;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - KA7_WK3; sposób weryfikacji: prezentacja referatu na zaliczenie przedmiotu, wykonanie zadań e-learningowych;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1; sposób weryfikacji: prezentacja referatu na zaliczenie przedmiotu, wykonanie zadań e-learningowych;

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - KA7_UO1; sposób weryfikacji: prezentacja referatu na zaliczenie przedmiotu, wykonanie zadań e-learningowych;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2; sposób weryfikacji: prezentacja referatu na zaliczenie przedmiotu, wykonanie zadań e-learningowych;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

- przygotowanie prezentacji na zadany temat.

- wykonanie zadań e-learningowych jest obowiązkowe. Brak wykonania zadań obniża ocenę o 0,5 stopnia.

Forma: pisemna lub ustna.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Problemy definicyjne, geneza zjawiska, etiologia przestępczości zorganizowanej w Polsce

2. Rys historyczny i geneza kryminalizacji udziału w zorganizowanych strukturach przestępczych na tle ustawodawstwa krajowego.

3. Analiza podstawowych pojęć z zakresu przestępczości zorganizowanej - perspektywa krajowa i międzynarodowa.

4. Ustawowe znamiona przestępstwa z art. 258 kk. oraz przesłanki czynnego żalu z art. 259 kk.

5. Środki służące zwalczaniu przestępczości zorganizowanej znajdujące się w części ogólnej kk.

6. Rozwiązania procesowe przewidziane kpk i ustawie o świadku koronnym.

7. Uprawnienia i obowiązki oraz działalność wybranych służb powołanych do walki z przestępczości zorganizowaną.

8. Inne wybrane zagadnienia z zakresu przestępczości zorganizowanej

Zastrzega się, że kolejność zajęć może zależeć od formy prowadzenia zajęć (stacjonarnie lub on-line - nie wpływa to na osiągnięcie efektów uczenia się)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, uzupełniana prezentacjami komputerowymi, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 19:00, sala 307
każdy poniedziałek, 17:00 - 19:15, sala e-learning
Aleksandra Stachelska 13/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)