Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Wiktymologia 370-PS5-4PSPDE
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego i wiktymologii – K_W03; sposób weryfikacji: zaliczenie

pisemne; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa karnego i wiktymologii – K_W08; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w

ramach prawa karnego – K_U01; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy prawa karnego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych

problemów; posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa karnego -

K_U05; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – K_K06; sposób

weryfikacji: zaliczenie pisemne; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne polegające na odpowiedzi na trzy pytania wybrane z ujawnionej wcześniej listy zagadnień (obligatoryjnie). Skala ocen od 2 do 5.

Uzyskanie od 6 do 9 pkt za odpowiedzi na pytania po każdym module e-learningowym podnosi końcową ocenę z przedmiotu o pół stopnia (fakultatywnie).

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Lista zagadnień na egzamin:

1. Rodzaje wiktymologii wg Brunona Hołysta

2. Definicja pokrzywdzonego i ofiary przestępstwa w systemach prawnych państw Europy Zachodniej i USA oraz aktach Rady Europy i ONZ

3. Typologia ofiar przestępstw wg Hansa von Hentiga

4. Relacje sprawca – ofiara wg Beniamina Mendelsohna

5. Klasyfikacja przestępstw wg Jerzego Bafii

6. Klasyfikacja ofiar wg Ezzata Fattaha

7. Klasyfikacja prowokacji wg Brunona Hołysta

8. Prawa ofiar przestępstw w wybranych europejskich aktach prawa międzynarodowego

9. Zasady i tryb przyznawania kompensaty według ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych

10. Przyczyny (grupy czynników) składania lub nieskładania zawiadomień o przestępstwie przez ofiary

11. Podstawowe oczekiwania ofiar od policji

12. Stereotypowe cechy „idealnej ofiary” przestępstwa seksualnego

13. Zalecenia dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w kwestii przesłuchania kobiet – ofiar zgwałceń

14. Prawa pokrzywdzonego w polskim procesie karnym

15. Sprawiedliwość retrybutywna i jej krytyka

16. Sprawiedliwość naprawcza – pojęcie i cele

17. Sprawiedliwość retrybutywna a sprawiedliwość naprawcza – podstawowe różnice

18. Korzyści wynikające z mediacji dla ofiary, sprawcy, wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwa

19. Zasady postępowania mediacyjnego i ich gwarancje

20. Uregulowania prawne dotyczące mediacji w polskim Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. poz. 716)

Zakres tematów:

1. Fundusze kompensacyjne i programy pomocy ofiarom przestępstw. Wiktymologiczne uwarunkowania pozycji ofiar przestępstw w procesie karnym 2 godz.

2. Pojęcie i główne nurty wiktymologii. Ofiara przestępstwa a pokrzywdzony. Standardy europejskie odnoszące się do ofiar przestępstw - e-learning 2 godz.

3. Typologie ofiar przestępstw - e-learning 2 godz.

4. Prawa pokrzywdzonego w polskim procesie i prawie karnym - 2 godz.

5. Sprawiedliwość naprawcza i jej instytucje - e-learning 3 godz.

6. Mediacja między ofiarą i sprawcą przestępstwa - 4 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, e-learning, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 17:00 - 19:15, sala e-learning
każdy poniedziałek, 17:30 - 19:45, sala 214
Dariusz Kużelewski 17/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)