Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rolne 370-PS5-4ROL
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2022

J. Bieluk, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2019

J. Bieluk, K. Leśkiewicz, Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2017

J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych (KA7_WG3)

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) (KA7_WG4)

Umiejętności, absolwent potrafi:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa (KA7_UW1)

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa (KA7_UW3)

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (KA7_KO1)

Sposób weryfikacji wszystkich efektów uczenia się - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej (odpowiedź na pytania opisowe oraz rozwiązanie kazusu). Za udzielenie odpowiedzi na pytania opisowe można uzyskać 30 pkt, za rozwiązanie kazusu - 20 pkt (łącznie - 50 pkt).

Punktacja:

26-30 - dostateczny

31-35 - dostateczny plus

36-40 - dobry

41-45 - dobry plus

46-50 - bardzo dobry

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i przedmiot prawa rolnego, jego ewolucja i systematyka.

2. Źródła polskiego i unijnego prawa rolnego.

3. Podstawowe kategorie pojęciowe prawa rolnego (nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne, problem przedsiębiorstwa rolnego, pojęcie produktów rolnych).

4. Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego (zagadnienia ogólne, zgoda na nabycie nieruchomości rolnej wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR, prawo pierwokupu przysługujące KOWR oraz dzierżawcy nieruchomości rolnej, prawo nabycia przysługujące KOWR, obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej oraz sankcje za naruszenie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

5. Prawo pierwokupu współwłaściciela nieruchomości rolnej, zasiedzenie nieruchomości rolnej w świetle przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego.

6. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego.

7. Dziedziczenie gospodarstw rolnych.

8. Dzierżawa gruntów rolnych.

9. Umowa kontraktacji.

10. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (pozycja prawna, struktura).

11. Formy prawne dysponowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

12. Pojęcie lasu. Ograniczenia w obrocie lasami.

13. Obciążenia podatkowe rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podatku rolnego (konstrukcja prawna podatku rolnego, przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku rolnym, podmiot, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku rolnym, ulgi i zwolnienia w podatku rolnym).

14. Ubezpieczenia społeczne rolników (pozycja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, ubezpieczenie emerytalno -rentowe, zasady obliczania wysokości emerytury i renty rolniczej)

15. Umowa z następcą i umowa o pomocy przy zbiorach.

16. Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej (planowanie przestrzenne, ochrona gruntów rolnych, scalanie i wymiana gruntów).

17. Wspólna Polityka Rolna UE – geneza, cele, rozwój.

18. Instrumenty prawne polityki rynkowej UE – wspólna organizacja rynków produktów rolnych.

19. Zadania i struktura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

20. Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.

21. Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE, instrumenty administracyjne i cywilnoprawne udzielania wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, metoda heurystyczna, metoda problemowa, wykład tradycyjny - w ramach wykładu przeprowadzanego na sali; metoda heurystyczna, metoda problemowa, dyskusja moderowana - w ramach konsultacji; metoda pokazu - w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 312
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Jerzy Bieluk, Karol Skrodzki 21/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 213
Rafał Michałowski 21/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każda środa, 16:45 - 18:15, sala 216
Karol Skrodzki 21/ szczegóły
4 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każda środa, 15:00 - 16:30, sala 216
Karol Skrodzki 21/ szczegóły
5 każda środa, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 311
Rafał Michałowski 22/ szczegóły
6 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 311
Rafał Michałowski 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)