Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Ochrona praw podatnika 370-PS5-5PSPHW
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1. Czapska J., Woltanowski P., Kosińska R., Protection of rights of taxpayers that are not defined as physical persons in Poland, w: E. Lotko, U. K. Zawadzka-Pąk, M. Radvan, Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings), Bialystok – Vilnius 2018.

2. Kosińska R., Woltanowski P., Teoretyczny model decyzyjny stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, a praktyczne sposoby i etapy stosowania tego prawa, w: Z. Gilowska, P. Pogonowski, I. Kobczyk (red.), Efektywna administracja skarbowa, Warszawa 2007.

3. Różycki K., Postępowania i kontrole podatkowe. Prawa i obowiązki przedsiębiorców według Konstytucji Biznesu, Warszawa 2019.

4. Szczurek B., Koncepcja ochrony praw podatnika, Warszawa 2008.

5. Turzyński K., Interpretacje przepisów prawa podatkowego w praktyce i orzecznictwie, Warszawa 2015.

6. Woltanowski P, Problem konstytucyjności niektórych rozwiązań w zakresie gromadzenia dowodów przez Krajową Administrację Skarbową, w: Sądzenie z zasadami – realizacja zasad prawa w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i kanonicznym, Szczecin 2019.

Zalecana literatura uzupełniająca:

1. Kosińska R., Woltanowski P., Specyficzne kryteria kontroli prawa finansowego przez Rzecznika Praw Obywatelskich , w: Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014.

2. Kosińska R., Woltanowski P., Zakres ochrony praw przedsiębiorcy w trakcie kontroli podatkowej, w: Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014.

3. Woltanowski P., Czynniki ograniczające efektywność ochrony praw podatnika przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w: Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki – instytucje,standardy, efektywność, Częstochowa 2014.

4. Woltanowski P., Granice ochrony praw podatnika w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w: Ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej – stan obecny i wyzwania, Częstochowa 2014.

5. Woltanowski P., Zasady prawidłowej legislacji podatkowej, a ochrona interesu Skarbu Państwa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: L. Etel, M. Tyniewicki (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe. Realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, Białystok 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W03 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych,

sposób weryfikacji: sprawdzane podczas zajęć zdalnych (aktywność) i na zaliczeniu obejmującym rozwiązanie kazusu - etap pisemny i odpowiedź ustną

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa,

sposób weryfikacji: sprawdzane podczas zajęć zdalnych (aktywność) i na zaliczeniu obejmującym rozwiązanie kazusu - etap pisemny i odpowiedź ustną

Umiejętności

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa,

sposób weryfikacji: sprawdzane podczas zajęć zdalnych (aktywność) i na zaliczeniu obejmującym rozwiązanie kazusu - etap pisemny i odpowiedź ustną

K_U05 Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa,

sposób weryfikacji: sprawdzane podczas zajęć zdalnych (aktywność) i na zaliczeniu obejmującym rozwiązanie kazusu - etap pisemny i odpowiedź ustną

Kompetencje społeczne

K_K06 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

sposób weryfikacji: sprawdzane podczas zajęć zdalnych (aktywność) i na zaliczeniu obejmującym rozwiązanie kazusu - etap pisemny i odpowiedź ustną

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - zaliczenie w formie pisemnej - rozwiązanie kazusu (I etap) i zaliczenie ustne (II etap).

Zaliczenie końcowe odbędzie się w dwóch etapach:

Etap I - pisemny: czas trwania: do 40 minut, rozwiązanie kazusu. Łącznie do uzyskania 40 punktów

Etap II – ustny, nieobowiązkowy – odpowiedź na 4 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Za każdą odpowiedź można uzyskać max. 10 pkt

Można uzyskać do 40 punktów za realizację zadań e-learningowych i za aktywność w ramach zajęć.

Skala ocen pozytywnych:

90-120 bdb

70-89 db+

60-69 db

50-59 dst+

40-49 dst

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Ochrona praw podatnika - koncepcje i zakres. 3 godziny

2. Granice ochrony praw podatnika w orzecznictwie TK, NSA i wsa oraz dokumentach KAS, ochrona interesu publicznego, ochrona interesu finansowego państwa, ochrona interesu budżetowego. 3 godzin

3. Rola RPO w ochronie praw podatnika 3 godziny - uwarunkowania i praktyka. 4 godziny

4. Rola RMiŚP w ochronie praw podatnika 3 godziny - uwarunkowania i praktyka. 1 godzina

5. Rzecznik Praw Podatnika. 1 godzina

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne to przede wszystkim dyskusja, wspólna analiza dokumentów, rozwiązywanie problemów powstających na tle nieprawidłowej praktyki organów, analiza wystąpień i orzeczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Woltanowski 7/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.