Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski cz. 1 370-TN1-1LJR
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Виды административных правонарушений, [online: http://yurist-online.com/uslugi/yuristam/literatura/admin_pravo/035.php].

Структура и стадии административного процесса, [online: http://www.e-reading.club/chapter.php/97336/139/Makareiiko_-_Administrativnoe_pravo.html].

Профессия государственный служащий, [online: http://obrazovanie66.ru/prof/gosudarstvennyj-sluzhashhij/].

Задачи и функции администрации района в городе Красноярске, [online: http://www.admkrsk.ru/city/areas/Pages/zadachi.aspx].

Финансовое управление, [online: http://www.nevadm.ru/adm/186-finansovoe-upravlenie].

Kałuża M. Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, C. H. Beck, 2011.

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Skoblenko A., Leksykon terminów prawniczych, C. H. Beck,, Warszawa 2011

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O., Ekspres na Wschód, Warszawa 2012.

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Zdunik M., Galant S., Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

KA6_UK2 - absolwent potrafi brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z podatkami i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem; przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich - wypowiedzi ustne i pisemne,

KA6_UK3 - posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - wypowiedzi ustne, pisemne, test końcowy;

KA6_UO2 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z funkcjonowaniem podmiotów (organów i sądów) realizujących zadania z obszaru podatków i prawa gospodarczego - praca w grupach, prezentacje;

KA6_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się prawa (w tym zagadnień szczegółowych związanych z obszarem podatków, prawem gospodarczym oraz prawem administracyjnym) przez całe życie - prace domowe, przygotowanie do zaliczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testu, obecności, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu USOS-mail.

Skala ocen:

DST 51%-59%, DST+ 60%-69%, DB 70%-79%, DB+ 80%-89%, BDB 90%-100%

Nieobecności należy usprawiedliwić (przedstawić odpowiedni dokument) na następnych zajęciach lub konsultacjach. Dopuszczalna w ciągu semestru jest jedna nieobecność bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza podczas konsultacji w formie stacjonarnej (w zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość prowadzenia konsultacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy eduPortal w czasie rzeczywistym). Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

Tematy ogólne:

1. Wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie

2.Systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach

3. CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, rozwój kariery zawodowej z uwzględnieniem umiejętności miękkich i potrzeby kształcenia się przez całe życie

4. Wpływ nowych technologii na społeczne i zawodowe życie człowieka

Tematy specjalistyczne:

1. Pracownik biurowy. Słownictwo związane z pracą w biurze lub urzędzie.

2. Plusy i minusy pracy jako freelancer. Słownictwo związane z pracą zdalną.

3. Sporządzanie pism oficjalno-urzędowych, podań, wniosków. Zwroty oficjalno-urzędowe.

4. Organy władzy państwowej FR. Pisownia nazw własnych. Skróty

5. Podstawowe pojęcia – prawo pracy. Słownictwo związane z prawem pracy.

6. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Słownictwo związane z prawami i obowiązkami stron.

7. System podatkowy. Słownictwo związane z podatkami.

8. Rodzaje form zatrudnienia. Słownictwo związane z zatrudnieniem.

9. Wygląd zewnętrzny urzędnika. Słownictwo dotyczące wyglądu zewnętrznego. Wygląd zewnętrzny a praca urzędnika państwowego.

10. Skarb Państwa. Słownictwo związane z systemem podatkowym.

11. Kredyty, pożyczki pieniężne, rozliczenia. Słownictwo związane z instytucjami finansowymi.

12. Urząd skarbowy. Słownictwo związane z pracą w urzędzie.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 16:00 - 17:45, sala 313
Gocha Kvantaliani 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)