Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej cz. 3 340-RK1-3HLR3
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Bajevskij V.S., Istorija russkoj literatury XX veka, Moskva 2003.

2.Emigracja i tamizdat, pod red. L.Suchanka, Kraków 1993.

3. Historia literatury rosyjskiej XX w., pod red. A. Drawicza, W-wa 1997.

4.Klimowicz T., Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996.

5. Sałajczykowa J., Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985-1995, Gdańsk 1995.

6.Koliadicz Tatiana, Ot Aksionowa do Głuchowskogo. Russkij ekpierimient, Moskwa 2010

7. Курицын В., Русский постмодернизм, Москва 1999.

8. Русские писатели ХХ века. Биографический словарь, под. ред. П. А. Николаева, Москва 2000.

9. Скоропанова И., Русская постмодернистская литература, Москва 2001.

10. Лейдерман Н., Липовецкий М., Современная русская литература, Москва 2001.

11. Skotnicka – Maj A., Model prozy „innej” w literaturze rosyjskiej po 1985 roku, Wrocław 2001.

12. Огрызко В., Кто сегодня делает литературу в России (1-2т.), Москва 2006.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1 Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu współczesnej literatury rosyjskiej, rozumianej jako proces kontynuacji epok wcześniejszych w aspekcie historycznym, społecznym i estetycznym (H2A_WO1+++)

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów, prace pisemne na zadany temat, wypowiedzi ustne studenta.

Ocena podsumowująca: ocena według kryteriów, wypowiedzi ustne studenta.

Przykładowe zadanie: proszę omówić twórczość futurystów rosyjskich.

Metody i narzędzia: wykład, elementy konwersatorium, dyskusja ze studentami, praca własna studenta, wypowiedzi ustne studenta.

2 Zna pojęcia z zakresu literaturoznawstwa w języku rosyjskim i polskim na poziomie rozszerzonym (H2A_WO2+++).

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja aktywność studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów, praca pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne studenta.

Ocena podsumowująca: ocena według kryteriów, wypowiedzi ustne studenta.

Przykładowe zadanie: proszę wyjaśnić termin “proza wiejska” w odniesieniu do twórczości W. Rasputina.

Metody i narzędzia: wykład, elementy konwersatorium, dyskusja ze studentami, praca własna studenta, wypowiedzi ustne studenta.

3 Umie właściwie analizować i interpretować wybrane teksty literackie przy zastosowaniu prawidłowej terminologii literaturoznawczej (H2A_UO1+++; H2A_WO2++)

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów, praca pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne studenta.

Przykładowe zadanie: proszę wyjaśnić termin “intertekstualność”.

Ocena podsumowująca: ocena według kryteriów, wypowiedzi ustne studenta.

Metody i narzędzia: wykład, elementy konwersatorium, dyskusja ze studentami, praca własna studenta, wypowiedzi ustne studenta.

4 Rozpoznaje i wymienia najwybitniejszych przedstawicieli danego okresu literackiego, ma podstawową wiedzę o współczesnych dokonaniach literackich w Rosji i o życiu literackim (H2A_WO4+++; H2A_W06++; H2A_UO4+++)

Ocena formatywna: sprawdzanie znajomości utworów zawartych w kanonie lektur.

Ocena podsumowująca: ocena według kryterium, wypowiedzi ustne studenta.

Przykładowe zadanie: proszę omówić twórczość Andreja Wozniesienskiego.

Metody i narzędzia: wykład, elementy konwersatorium, dyskusja ze studentami, praca własna studenta, wypowiedzi ustne studenta.

5 Identyfikuje różne rodzaje utworów literackich, reprezentatywnych dla danego okresu literackiego (H2A_UO5+++)

Ocena formatywna: sprawdzenie znajomości utworów z kanonu lektur.

Ocena podsumowująca: ocena według kryterium, wypowiedzi ustne studenta.

Przykładowe zadanie: proszę omówić kompozycję i wyznaczniki gatunkowe powieści Święta studnia Walentina Katajewa T. Tołstoj.

Metody i narzędzia: praca własna studenta, wypowiedzi ustne studenta.

6 Pracuje i współdziała w grupie (H2A_K02+++)

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów, praca pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne studenta.

Ocena podsumowująca: ocena według kryterium, wypowiedzi ustne studenta

Przykładowe zadanie: proszę omówić stosunki między przedstawicielami pokolenia ojców i dzieci w powieści W. Rasputina Pożegnanie z Matiorą

Zakres tematów:

DR WERONIKA BIEGLUK-LEŚ:

1. Организационные занятия.

2-3. Истоки русского символизма – декаденты („старшие” символисты).

4. „Младшие” символисты - Александр Блок и Андрей Белый.

5.Символизм в русской драматургии начала 20 века. „Незнакомка” Александра Блока.

6. Экспрессионизм в русской драматургии начала 20 века на примере пьеcы Леонида Андреева „Жизнь человека”.

7.-8. Aкмеизм. Творчество Николая Гумилёва, Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой.

9. Футуризм. Формальные эксперименты кубофутуристов (Владимир Маяковский, Велемир Хлебников).

10. Тема революции и гражданской войны в рассказах 1920-х годов – „Конармия” Исаака Бабеля.

11. Художественная специфика и проблематика сатирических рассказов Михаила Зощенко – „Баня”, „Аристократка”, „Нервные люди”, „Гримаса нэпа” и др.

12-13. Философская проза 1930-х гг. „Мастер и Маргарита” Михаила Булхакова.

14.Человек и история. Роман „Доктор Живаго” Бориса Пастернака.

15. Образ тоталитарного гоударства в антиутопии „Мы” Михаила Замятина.

DR DANIEL BANASIAK:

1. Антиутопия "Мы" Евгения Замятина

2. Поэзия времени «оттепели» (Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко)

3. Б. Пастернак, Доктор Живаго: тематика и поэтика

4. Авторская песня (Б. Окуджава, В. Высоцкий, A. Галич)

5. Деревенская проза (В. Г. Распутин, Прощание с Матёрой)

6. Городская проза (Ю. В. Трифонов, Дом на набережной)

7. Поэтика стихотворений И. Бродского

8. Лагерная тематика в русской литературе (А. Солженицын, Один день Ивана Денисовича)

9. В. Набоков, Приглашение на казнь: поэтика, жанровые особенности, проблематика

10. М. Шолохов, Судьба человека: тематика и поэтика

11. Поэтика «романов голосов» Светланы Алексиевич (У войны не женское лицо)

12. Русский постмодернизм (В. В. Ерофеев, Москва – Петушки)

13. Ю. Домбровский, Хранитель древностей: тематика и поэтика

14. Московский концептуализм (стихотворения: Д. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров)

15. Постреализм в литературе (Л. С. Петрушевская: Время ночь)

Metody dydaktyczne:

Naszkicowanie zagadnień przez wykładowcę; dyskusja z grupą; praca z tekstem literackim; analiza i interpretacja tekstu literackiego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 30
Weronika Biegluk-Leś, Daniel Banasiak 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)