Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika porównawcza 380-RS2-1PPO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Benavides Francisco, Dumont Hanna, Istance David (red.), Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce, tłum. Z. Janowska, OECD, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Cudowska Agata, Polityka oświatowa Unii Europejskiej wobec migracji, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XXX, Polityka edukacyjna – tożsamość – edukacja międzykulturowa, J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, A. Sadowski (red.), Białystok 2017 (s. 66-79).

Cudowska Agata, Tendencje rozwojowe edukacji w społeczeństwie zaawansowanej nowoczesności, [w:] Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategie rozwoju, Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Wojciech Kojs, Piotr Oleśniewicz (red.), Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2011.

Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. Pod przewodnictwem Jacques`a Delorsa, Wydanie polskie Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wyd. UNESCO, Warszawa 1998.

Edukacja i nierówność. Trajektorie sukcesu i marginalizacji, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Mirosław J. Szymański (red.), Wydawnictwo UAM, Poznań 2015.

Ekiert-Oldroyd Dorota, Dokąd zmierza edukacja? Wizje szkoły przyszłości w raporcie OECD, „Edukacja” nr 1/2002.

Elitarne szkolnictwo średnie w krajach Europy Zachodniej: studia z pedagogiki porównawczej, Agnieszka Gromkowska-Melosik (red.), Wydawnictwo UAM, Poznań 2015.

Gmerek Tomasz, Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Kępski Czesław, Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia, Komisja Europejska 1995. Wydanie polskie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 1997.

Niesprawiedliwy start. Nierówności edukacyjne wśród dzieci w krajach rozwiniętych, Office of Research – Innocenti, tłum. M. Bil, UNICEF 2018.

Nowakowska-Siuta Renata, Pedagogika porównawcza. Problemy stanu badań i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.

Nowakowska-Siuta Renata, Dmitruk-Sierocińska Katarzyna (red.), Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018.

Potulicka Eugenia, Joanna Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Rabczuk Wiktor, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej: nowe konteksty, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2007.

Systemy edukacji w krajach europejskich, Eugenia Potulicka, Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Celina Cech-Włodarczyk (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Włoch Anna, Kształcenie dzieci zdolnych w europejskich systemach edukacyjnych. Fenomen tutoringu domowego w Anglii, "Studia Paedagogica Ignatiana" 2017, nr 3

www.eurydice.org (Informacje o systemach edukacyjnych na świecie). http://www.eurydice.org.pl/systemy_edukacji_w_Europie

www.cie.gov.pl/ (rządowe Centrum Informacji Europejskiej).

www.ecri.coe.fr (strona Rady Europy o edukacji)

www.europa.eu.int (strona Unii Europejskiej, wielojęzyczna)

www.unesco.org (strona główna UNESCO, wielojęzyczna)

Efekty uczenia się:

1. Studentka/Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z komparatystyki oświatowej do analizowania oraz interpretowania faktów oświatowo-wychowawczych na świecie, w kontekście sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej różnych krajów.

Sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena prezentacji zespołu, kolokwium zaliczeniowe.

2. Studentka/Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań w zakresie doskonalenia edukacji.

Sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena prezentacji zespołu, kolokwium zaliczeniowe.

3. Studentka/Student aktywnie realizuje indywidualne i zespołowe zadania dydaktyczne, potrafi współpracować w grupie.

Sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena prezentacji zespołowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sposób ciągły na podstawie:

1) realizacji zadań poprzez pracę indywidualną i zespołową,

2) oceny z kolokwium pisemnego oraz

3) obecności studenta na zajęciach.

Dozwolone są dwie nieobecności.

Do zaliczenia przedmiotu może przystąpić student obecny na minimum 51% wymiaru godzinowego ćwiczeń.

Pozytywną ocenę z zaliczenia można uzyskać po osiągnięciu minimum 51% punktów.

Zakres tematów:

1) Strategie rozwoju edukacji w międzynarodowych raportach oświatowych (UNESCO, Komisji Europejskiej, OECD)

2) Założenia i priorytety międzynarodowej polityki oświatowej w perspektywie porównawczej.

3) Tendencje przemian w zakresie szkolnictwa obowiązkowego, średniego i wyższego w międzynarodowej perspektywie.

4) Wybrane aspekty organizacji instytucji oświatowych w międzynarodowej perspektywie:

4.1 sposoby oceniania osiągnięć uczniów,

4.2 kształcenie uczniów zdolnych,

4.3 edukacja włączająca,

4.4 współpraca szkół z rodzicami uczniów.

5) Dysproporcje w rozwoju edukacji na świecie.

6) Wybrane przykłady międzynarodowych badań osiągnięć uczniów.

7) Polityka równości i doskonałości w edukacji, studia przypadków: Finlandia i Singapur.

8) Kształcenie w Europie - między egalitaryzmem i elitarnością, edukacja w Norwegii, Holandii, Niemczech i Szwecji.

9) Systemy edukacyjne wybranych państw na świecie - analiza porównawcza przyjętych rozwiązań organizacyjnych.

10) Kierunki zmian w edukacji w komparatywnym ujęciu.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące, samodzielna praca studenta z literaturą przedmiotu, projekty zespołowe, praca w grupach, dyskusja, konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala B223
Bożena Tołwińska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)