Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poradnictwo zawodowe 380-SN1-3AHR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bańka A., Zawodoznawstwo doradztwo zawodowe pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym.

Poznań 1995.

2. Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M.(red.), Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Radom 2006.

3. Drabik-Podgórna V., Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym. Aplikacja rozwiązań francuskich. Kraków 2005.

4. Drabik-Podgórna V. (red.), Poradnictwo między etyką a techniką. Kraków 2007.

5. Guichard J., Huteau M., Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Kraków 2005.

6. Kukla D., Bednarczyk Ł., Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Warszawa 2010.

7. Parzęcki R., Symela K., Zawadzki B., Orientacja i Poradnictwo zawodowe. Materiały informacyjno-metodyczne. Radom 1995.

8. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M, Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa 2006.

9. Tokarz J, „Rynek pracy a osoby bezrobotne. 50+ - bariery i szanse". Warszawa (materiały konferencyjne).

10. Wojtasik B., Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa. Warszawa 1993.

11. Wojtasik B., Poradnictwo zawodowe [w:] Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. IV. Warszawa 2005.

12. Wołk Z., Całożyciowe poradnictwo zawodowe. Zielona Góra 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Chojnacki W., Balasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa i zawodowego i personalnego. Toruń

2005.

2. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany porado znawczego dyskursu. Podręcznik akademicki. Warszawa 2004.

3. Kołaczek B., Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu. „Polityka Społeczna" 2009 nr 5-6.

4. Skłodowski H.(red.), Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego. Materiały do studiowania. Tom I i II. Łódź 2005.

5. Stopińska - Pająk A.(red.), Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy. Rynek pracy. Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

KA6_WK2 - ma podstawowa wiedze o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce i Unii Europejskiej

KA6_WK3 - posiada elementarną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i

pozarządowych

KA6_WK4 - jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z

dziedziny nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań

KA6_UW2 - potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i worów ludzkich zachowań,

diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów

działalności zawodowej

KA6_UU1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

KA6_KO2 - potrafi wspomagać rozwój człowieka przez wyzwalanie jego własnych sił rozwojowych oraz możliwości; potrafi rozwijać w

bezpośrednim środowisku warunki wielostronnej, korzystnej aktywności społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wykładów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) z testu z treści wykładów (min. 50% punktów).

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładów, jest zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Poradnictwo zawodowe i doradztwo – podstawowe pojęcia i spory definicyjne.

2. Człowiek w środowisku pracy.

3. Cykle życia człowieka a rozwój kariery zawodowej.

4. Czynniki indywidualne i społeczne warunkujące podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Czynniki wspierające rozwój

zawodowy.

5. Doradca zawodowy. Typologie doradców i ich klientów. Poradnictwo profesjonalne i nieprofesjonalne

6. Tendencje zmian na europejskich rynkach pracy. Działania Komisji Europejskiej w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego.

7. Wymogi formalne dotyczące dokumentów aplikacyjnych (m.in. list motywacyjny, curriculum vitae i inne)

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje, metoda problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 10:15 - 13:15, sala B225 (cwi)
Krzysztof Czykier 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)