Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia sprzedaży 450-ZN2-2PPSS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.B.Tracy, Psychologia sprzedaży, MTBiznes, Warszawa 2010

2.T.Buzan, R.Israel, Sprzedaż z głową, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków 2008.

3.T.Buzan, R.Israel, Genialny sprzedawca, Muza, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4.J.Vitale, Jak wprowadzić klienta w trans kupowania, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.

5.A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

6. R.B.Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2013

Efekty uczenia się:

PPSP_U01 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu psychologii sprzedaży do proponowania rozwiązań

i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów KA7_UW6

PPSP_U02 potrafi analizować zjawiska społeczne oraz potrafi zastosować narzędzia psychologii sprzedaży do pogłębionej teoretycznie oceny zjawisk społecznych KA7_UW7

PPSP_U03 posiada pogłębioną umiejętność budowania werbalnych komunikatów perswazyjnych KA7_UK2

PPSP_U04 potrafi pracować w grupie rozumiejąc jej dynamikę, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę lidera KA7_U01

PPSP_U05 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii sprzedaży, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie KA7_UK1

PPSP_K01 wykazuje postawę przedsiębiorczości popartą psychologią sprzedaży w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej KA7_K0

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, praca w grupie, samoocena profilu psychologicznego sprzedawcy

Zakres tematów:

Kim jest sprzedawca - dwanaście cech sprzedawcy, umysłowa matryca sprzedawcy

Inteligencja handlowa

Zasady skutecznej perswazji

Psychologia zakupowych zachowań klientów

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, ćwiczenia, drama, scenki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 201
Marek Kruk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)