Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transport i spedycja międzynarodowa 330-ES2-2LTSM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Sikorski, Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym : instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów, ODDK, Gdańsk.

2. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2019.

3. E. Gołembska (red.), Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

4. D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Międzynarodowe konwencje przewozowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019.

5. J. H. Bookbinder, Handbook of global logistics, Springer, New York 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Boruczkowska, Handel zagraniczny, studia przypadków, PWE, Warszawa 2015.

2. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.

3. D. Waters, Global logistics, New directions in supply chain management

6thedition, The Chartered Institute of Logistics and Transport, London Philadelphia New Delhi 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza; absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu:

KP7_WG2 specyfikę struktur i instytucji gospodarczych, zależności występujących między nimi, w tym w ujęciu międzynarodowym i systemowym P7S_WG

KP7_WG4 istotę więzi społeczno-ekonomicznych oraz występujących między nimi prawidłowości w kontekście bieżącym i historycznym P7S_WG

KP7_WG6 normy i reguły (m.in.: prawne, menedżerskie, etyczne) organizujące struktury i instytucje ekonomiczne w tym rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródło, naturę, zmiany i sposoby działania ze szczególnym uwzględnieniem prawa, psychologii oraz zarządzania kapitałem ludzkim P7S_WG

KP7_WG8 specyfikę działania podmiotów gospodarczych, instytucji i struktur ekonomicznych oraz wybrane kategorie więzi ekonomicznych i historyczną ich ewolucję P7S_WG

Metody sprawdzania: prezentacja, praca pisemna, ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej.

Umiejętności; absolwent potrafi:

KP7_UW2 wykorzystywać posiadaną wiedzę do analizy przyczyn i przebiegu procesów, zjawisk gospodarczych oraz formułowania i rozwiązywania złożonych problemów w oparciu o właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących w ujęciu makroekonomicznym i sektorowym P7S_UW

KP7_UO1 kierować pracą zespołową, w tym podejmować wiodącą rolę w podejmowanej współpracy z innymi osobami w ramach przygotowywania prac pisemnych i/lub wystąpień ustnych na określony temat z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse P7S_UO

KP7_UO2 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu ekonomii i finansów, w tym posługując się wybranymi normami i regułami (prawnymi, etycznymi itp.) P7S_UO

KP7_UU1 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez cale życie identyfikując stan swojej wiedzy podczas samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów, w tym menedżerskich, zarządczych P7S_UO

Metody sprawdzania: prezentacja, praca pisemna, ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej.

Kompetencje społeczne; absolwent jest gotów do:

KP7_KK1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy przez pryzmat dynamiki procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie P7S_KK

KP7_KK4 uznawania znaczenia wiedzy w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniu zawodu P7S_KK

KP7_KK5 krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności P7S_KK

KP7_KR1 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad P7S_KR

Metody sprawdzania: prezentacja, praca pisemna, ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

1) zaliczenie ćwiczeń: prezentacja, praca pisemna, ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej.

2) kryteria oceny:

Punktacja (procent punktów - maksymalnie 100 punktów= 100%, minimalnie 51 punktów = 51%):

91-100% - 5,0

81-90% - 4,5

71-80% - 4,0

61-70% - 3,5

51-60% - 3,0

0-51% - brak zaliczenia

3) kryterium dopuszczenia do zaliczenia: wykonanie wszystkich elementów składających się na zaliczenie, obecność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Transport globalny – uwarunkowania i czynniki rozwoju.

2. Istota spedycji międzynarodowej – rynek, organizacje, regulacje.

3. Międzynarodowy rynek transportowy – podaż usług w ujęciu międzygałęziowym.

4. Teoretyczne i prawne aspekty transportu i spedycji międzynarodowej. Gestia transportowa, Incoterms i inne formuły handlowe.

5. Dokumentacja w procesach spedycyjnych. Informatyczne narzędzia w działalności spedycyjnej.

6. Zarządzanie transportem i spedycją międzynarodową w handlu zagranicznym.

7. Zrównoważony transport. Wpływ transportu na globalne środowisko naturalne.

8. Prezentacje studentów (3 zajęcia).

9. Transport multimodalny – istota, kierunki rozwoju.

10. Europejska i światowa polityka transportowa.

11. Ubezpieczenia w transporcie międzynarodowym.

12. Kontrola jakościowo-ilościowa i bezpieczeństwo przewozów.

13. Posumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, praca samodzielna, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 206
Łukasz Bugowski 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)