Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podatki pośrednie w transporcie i spedycji 330-ES2-2LPPT
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Olchowicz I., VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.

2. Barnik P. i in., Podatek VAT w branży TSL, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz.931 ze zm)

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz.U.2022.143t.j.).

Literatura dodatkowa:

1. Każmierski A., Meritum Podatki 2023, Wolters Kluwer, Waeszawa 2023.

2. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2022.

Efekty uczenia się:

Wiedza

2LPPT_W01 zna w pogłębionym stopniu normy i reguły prawne dotyczące zasad opodatkowania podatkami pośrednimi, mające zastosowanie do przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych KP7_WG3

2LPPT_W02 zna w pogłębionym stopniu istotę obciążeń fiskalnych z tytułu podatków pośrednich, oraz wynikające z nich implikacje dla podatnika, KP7_WG4

2LPT_W03, zna w pogłębionym stopniu normy i reguły prawne wykorzystywane w zarządzaniu podatkami pośrednimi w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym, KP7_WG6

Kompetencje

2LPPT potrafi krytycznie oceniać posiadaną wiedzę o podatkach pośrednich przez pryzmat dynamiki procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie, KP7_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- pisemne zaliczenie w formie testu.

Punktacja:- max 20 pkt.

Oceny:

5,0 19 – 20 pkt.

4,5 17 – 18 pkt.

4,0 15 – 16 pkt.

3,5 13 – 14 pkt.

3,0 11 – 12 pkt.

Zakres tematów:

1. Podatki pośrednie w działalności gospodarczej. Istota i rodzaje.

2. Elementy konstrukcji podatku VAT

3. Zasady opodatkowania podatkiem VAT. Ewidencja na potrzeby podatku VAT

4. Podatek VAT w branży TSL

5. Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 302
Anna Wildowicz-Szumarska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)