Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna 450-ZS2-2PPSP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002), Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP

Wojciszke B. (2002), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar

Wojciszke B. (2019) Psychologia Społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Literatura uzupełniająca:

Cialdini R. (2007). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk:GWP

Hock R. R. (2005), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. (r. 10 „Psychologia społeczna”), Gdańsk: GWP

Ewa Kuryłowicz projektowanie Uniwersalne, Udostępnianie otoczenia osobom niepełnosprawnym, centrum badawczo rozwojowe rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa 1996

Maciej Błaszak, Łukasz Przybylski Rzeczy są dla ludzi, Niepełnosprawność i idea projektowania uniwersalnego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010

Projektowanie uniwersalne - www.universaldesign.com

Efekty uczenia się:

2PPSP_KA7_WG4 - ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych, także funkcjonujących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych. Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania. (test)

2PPSP_KA7_WG5 - ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych. Zna reguły i mechanizmy dotyczące zasad ich funkcjonowania. Ma podstawowe umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych problemów społecznych oraz analizowania motywów ludzkich zachowań, w tym także swoich. (test)

2PPSP_KA7_WG7 - ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych (w tym: organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania (test)

2PPSP_KA7_UW1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu. (ocena ciągła pracy w trakcie zajęć)

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy (zgodnie z par. 23 Regulaminu studiów UwB).

Zakres tematów:

- Procesy grupowe. Czym jest grupa. Facylitacja społeczna.

- Procesy deindywiduacji i dehumanizacji.

- Wpływ autorytetów na zachowanie i podejmowanie decyzji.

- Grupowe a indywidualne podejmowanie decyzji.

- Pomocność i prospołeczność. Wyznaczniki pomocności.

- Atrakcyjność i miłość. Trójskładnikowa teoria rozwoju związku miłosnego.

- Wpływ rozwodu rodziców na dobrostan dzieci.

- Postawy i wartości. Struktura postaw i wartości i ich wpływ na przetwarzanie informacji. Wpływ postaw na zachowanie.

- Psychologia pozytywna w służbie społeczeństwu.

- Techniki wywierania wpływu

- Projektowanie uniwersalne i jego znaczenie w harmonijnym rozwoju społeczeństw.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, praca w podgrupach, prezentacje multimedialne, projekcje video - zgodne z koncepcją projektowania uniwersalnego w edukacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 302
Marcin Kolemba 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)