Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz.2 450-ZS1-1ANG2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Duckworth, M., Hughes J., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate Second Edition". Oxford University Press.

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Sweeney, S. "Professional English: Finance". Penguin.

Emmerson, P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate". Macmillan.

Emmerson, P. "Business Grammar Builder". Macmillan.

www.ted.ed.com

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

1. Posługuje się językiem obcym w zakresie zarządzania na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Z1_U09/ANG_U09

2. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów.

Z1_U09/ANG_U09

Z1_U08/ANG_U08

3. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

Z1_K02/ANG_K02

Weryfikacja: testy kontrolne, kolokwia, zaliczenia pisemne. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 51% z w. wym. prac.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w sali/zdalnie.

Zaliczenie każdego semestru na minimum 51%.

Student ma prawo do dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych. Nieobecność na teście/kolokwium jest jedynie usprawiedliwiona po okazaniu zwolnienia lekarskiego. W innym przypadku nieobecność na teście równa się 0%. Zwolnienie lekarskie należy okazać najpóźniej tydzień po chorobie.

Student jest oceniany na podstawie obecność na zajęciach, przygotowania do zajęć i czynny w nich udział, zaliczenie na 51% testów i kartkówek, przedstawienie prezentacji (projekty indywidualne i w parach). Semestr kończy się oceną.

Skala ocen:

91-100% 5

81-90% 4,5

71-80% 4

61-70% 3,5

51-60% 3

Zakres tematów:

Zagadnienia tematyczne:

1. Kreowanie pierwszego wrażenia.

2. Komunikacja/błędne wrażenie.

3. Motywacja w biznesie - rozwiązywanie problemów, motywowanie pracowników.

4. Hierarchia potrzeb Maslova.

5. Formy stażu i praktyk zawodowych

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi ustnych – indywidualnych i w grupach - dotyczących materiału specjalistycznego oraz ogólnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 133
Anna Hlebowicz-Kozioł 18/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala 205
Anna Hlebowicz-Kozioł 22/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 302
Emilia Zajkowska 16/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 303
Anna Grabowska 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)