Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka 450-ZS2-1STA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1995 i nast. wyd.

2. Kowalczyk B., Witkowski B., Mathematical statistics for management, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015.

3. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wyd. UwB, Białystok 2003

4. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady – zadania, wyd. UMCS, Lublin 2000.

Uzupełniająca:

1. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1994 i nast. wyd.

2. Luszniewicz A. Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 1994 i nast. wyd.

3. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, wyd. AE, Wrocław 1995 i nast. wyd.

4. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

5. Ostasiewicz K. A., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

6. Michna Z. , Statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wroclaw 2014.

7. Żyżyński J., Podstawy metod wnioskowania statystycznego dla zarządzania: estymacja, testowanie hipotez, korelacja i regresja z

wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.

Efekty uczenia się:

1STM_W01: Kolokwium, aktywność na zajęciach

1STM_W02: Kolokwium, aktywność na zajęciach

1STM_U01: Projekt

1STM_U02: Kolokwium, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% sumy punktów z kolokwium i aktywności na zajęciach, która wynosi 70 oraz 50% punktów z projektu (max 30). Kolokwium ma formę pisemną i składa się z zadań otwartych.

Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia

przedmiotu. Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Rozwiązywanie zadań dotyczących kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa.

2. Rozwiązywanie zadań dotyczących funkcji prawdopodobieństwa zmiennej losowej skokowej (własności, dystrybuanta, parametry).

3. Rozwiązywanie zadań dotyczących funkcji gęstości zmiennej losowej ciągłej (własności, dystrybuanta, parametry).

4. Rozwiązywanie zadań dotyczących dwuwymiarowych zmiennych losowych skokowych i ciągłych (rozkłady brzegowe i warunkowe, niezależność zmiennych losowych).

5. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wybranych rozkładów prawdopodobieństwa (np. rozkład Bernoulliego, Poissona, jednostajny,

normalny, t-Studenta, chi-kwadrat).

6. Etapy badania statystycznego (projektowanie, pomiar, opracowanie, analiza) oraz metody pobierania prób (losowe, nielosowe, warstwowe, zespołowe, systematyczne).

7. Rozwiązywanie zadań dotyczących wybranych rozkładów statystyk z próby.

8. Rozwiązywanie zadań dotyczących estymacji przedziałowej i minimalnej liczebności próby.

9. Rozwiązywanie zadań dotyczących weryfikacji hipotez statystycznych (parametryczne i nieparametryczne testy istotności) oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych do przeprowadzenia testu istotności.

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna - domowa). W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie synchronicznej (tj. zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Jamróz 16/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Jamróz 18/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Jamróz 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)