Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kryminologii w Polsce i na świecie 370-KN1-1HIS
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Difin, Warszawa 2007

E. Łuczak, Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Wyd. WSH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2004

M. Jarosz, Samobójstwo. Ucieczka przegranych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

M. Jędrzejko (red.), Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, Wyd. AH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

zna i rozumie rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości (KA6_WG1) sposób weryfikacji: przygotowanie prezentacji,

wykonanie zadań e-learningowych;

zna i rozumie podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi prawa (KA6_WG4) sposób weryfikacji: przygotowanie prezentacji,

wykonanie zadań e-learningowych;

zna i rozumie aspekty profilaktyki przestępczości i patologii społecznych (KA6_WG7) sposób weryfikacji: przygotowanie prezentacji,

wykonanie zadań e-learningowych;

zna i rozumie powiązania kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki (KA6_WK3) sposób weryfikacji: przygotowanie

prezentacji, wykonanie zadań e-learningowych;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

potrafi formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonimicznymi

(KA6_UW2) sposób weryfikacji: przygotowanie prezentacji, wykonanie zadań e-learningowych;

potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa (KA6_UK3) sposób weryfikacji: przygotowanie

prezentacji, wykonanie zadań e-learningowych;

potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach udziału w zespole (także o charakterze interdyscyplinarnym)

(KA6_UO2) sposób weryfikacji: przygotowanie prezentacji, wykonanie zadań e-learningowych;

potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie (KA6_UU2) sposób weryfikacji:

przygotowanie prezentacji, wykonanie zadań e-learningowych;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także dbać o dorobek i tradycje zawodu

(KA6_KR1)sposób weryfikacji: przygotowanie prezentacji, wykonanie zadań e-learningowych;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność na zajęciach, przygotowanie indywidualnie lub w grupie prezentacji na zadany temat.

Dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach w semestrze, pozostałe należy odrobić na konsultacjach po ustaniu przyczyny nieobecności.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne

2. Zagadnienia kryminologii jako nauki

3. Przestępstwo, przestępca, przestępczość

4.Relacje kryminologii z innymi naukami

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, metoda dyskusji uzupełniana prezentacjami komputerowymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 12:45 - 14:00, sala 104
Marta Dzieniszewska, Magdalena Perkowska 70/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)