Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikowanie wizualne w reklamie i public relations 430-KS1-1KWZ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wojciech Budzyński, Techniki reklamy i public relations, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1995.

Wojciech Budzyński, Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1998.

Dariusz Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Dariusz Doliński, Psychologia reklamy, Wrocław 1998.

John Hegarty, Hegraty on creativity, Thames and Hudson, London 2018.

Allen Hulburt, The Grid. A Modular System for the Design and Production of Newspapers, Magazines, and Books, Van Nostrand Reinhold, New York 1978.

Jacek Kall, Reklama, Warszawa 1994.

Carol Kinsey Goman, Komunikacja pozawerbalna, przel. D. Bakalarz, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.

Andrzej Kisielewski, Ludzie lubią obrazy... Studia o komercyjnej kulturze wizualnej i sztuce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021.

David Ogilvy, Ogilvy on advertising, John Wiley & Sons, Toronto 1983.

Brygida Pawłowska-Jędrzyk, Zarys poetyki uwodzenia. O strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.

B. Schmitt, A. Simson, Estetyka w marketingu, Kraków 1999.

Michael R. Solomon, Zachowanie i zwyczaje konsumentów, przeł. Agnieszka Kosoń-Opitek, Bartosz Sałbut, Joanna Sugiero, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2006.

Hans Peter Willberg, Fridrich Forssman, Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, przeł. M. Szalsza, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.

Ze świata reklamy, red. Andrzej Stanisław Bartczak, Andrzej Pitrus, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza – studentki i studenci znają i rozumieją:

a) normy konstytuujące i regulujące struktury społeczne oraz źródła tych norm, ich naturę, zmiany i drogi wpływania na ludzkie zachowania (P6S_WK: KA6_WK1);

b) główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze (P6S_WK: KA6_WK2);

c) historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei kulturowych (P6S_WK: KA6_WK3).

2. Umiejętności – studentki i studenci potrafią:

a) wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.) (P6S_UW: KA6_UW1);

b) rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację w celu określenia ich znaczeń i ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych (P6S_UW: KA6_UW4);

c) stworzyć i zaprezentować proste opracowania krytyczne (P6S_UW: KA6_UW5);

d) komunikować się z wykorzystaniem poznanej terminologii (P6S_UW: KA6_UK1);

3. Kompetencje społeczne – studentki i studenci są gotowi do:

a) wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumieją potrzebę ustawicznego dokształcania się (P6S_KK: KA6_KK1);

b) twórczej analizy nowych sytuacji i związanych z nimi problemów poznawczych i praktycznych oraz do formułowania propozycji ich rozwiązania (P6S_KK: KA6_KK2);

c) przyjmowania nowych idei i poglądów (P6S_KO: KA6_KO1).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

– zaliczenie (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 3c)

– dyskusja w trakcie zajęć (1a, 1b, 1c, 2b, 2d, 3b, 3c)

– konsultacje (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2d, 3a, 3b, 3c)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają przygotowane samodzielnie przez studentów projekty komunikatów wizualnych - oceniane są one tylko w warstwie merytorycznej a nie technicznej.

Zakres tematów:

1/. Podstawy liternictwa

Relacja obrazu i słowa. Podstawy liternictwa: litera jako forma graficzna; rodzaje czcionek; litera jednoelementowa i dwuelementowa; majuskuła i minuskuła; kursywa i pogrubienie. Światło między literami, wyrazami i wierszami. Kształt i barwa litery jako narzędzia narracji. Tło a litera.

2/. Identyfikacja i tożsamość wizualna firmy, instytucji, organizacji w reklamie i PR

Podstawowe zasady obowiązujące w komunikacji wizualnej w reklamie i PR. Znak graficzny. Znak graficzny jako narzędzie komunikacji czyli wiele treści w prostej formie graficznej. Czy znak firmowy jest zawsze konieczny?

3/. Sposoby komponowania obrazu w reklamie i PR

Układ komunikatu wizualnego czyli co to jest layout? Typy reklamowych layouts. Co to jest storyboard? Animacja komputerowa a rysunek odręczny. Storyboard.

Struktury komunikatów w reklamie i PR: wizytówka, papier firmowy, ulotka, reklama telewizyjna, reklama prasowa, reklama zewnętrzna, witryna internetowa, ekran iPhone’a.

4/. Symbolika i percepcja form i barw

Forma a płaszczyzna. Psychologiczne uwarunkowania percepcji form i barw – forma a ciało; kulturowe znaczenia form i barw; komunikacja podprogowa.

Barwa a kultura. Barwa jako nośnik emocji. Barwy „zimne” i „gorące”. Barwy a konotacje zapachowe. Barwy a konotacje smakowe. Barwy mają „ciężar”. Różni ludzie lubią różne barwy: barwy „kobiece” i „męskie”, „dorosłe” i dziecięce”, „poważne” i „niepoważne” itd.

5/. Konwencje obrazowania w reklamie i PR

Realizm obrazowania w reklamie i PR. Rodzaje obrazowania: rysunek odręczny, animacja komputerowa, fotografia. Rola fotografii (ogniskowa i głębia ostrości, zbliżenie, światło i barwa, kadrowanie, kąt ustawienia, efekty specjalne/montaż). Nowoczesność poetyki obrazu reklamowego. Urok bycia staromodnym.

6/. Wizerunek człowieka w reklamie i PR. Antropomorfizacja masowo wytwarzanych produktów w reklamie i PR

Problem autoidentyfikacji odbiorcy. Aparycja jako temat komunikatu: wiek, płeć, rasa, wzrost, kolor włosów, ekspresja twarzy, ubranie, poza; „mowa ciała” (ruch rąk, ruchy ciała, pozycja itd.). Sposoby antropomorfizacji produktów w reklamie i PR.

Metody dydaktyczne:

Wykład będący wprowadzeniem do tematyki ćwiczeń, dyskusja i ćwiczenia praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Kisielewski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)