Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja tekstów kultury 430-KS2-2ITK
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

C. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, rozdział: Problem tekstowego charakteru kultury.

R. Drozdowski, M. Krajewski, Reklama społeczna w Polsce – grzechy i możliwości, http://www.fks.org.pl/b-art-reklama.php.

T. Ferenc, O tym, jak fotografia stworzyła współczesnego turystę, „Kultura współczesna” 2010, nr 3.

K. Koc, Isipat engari, mengari iregiei: szkic o życiu i zwyczajach Masajów, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pisma_Humanistyczne/Pisma_Humanistyczne-r2000-t2/Pisma_Humanistyczne-r2000-t2-s93-111/Pisma_Humanistyczne-r2000-t2-s93-111.pdf.

M. Kostaszuk-Romanowska, Jak się zostaje księżniczką, czyli o dziecięcej subkulturze blichtru, w: Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, red. A. Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A. B. Strawińska, Białystok 2016.

E. Kurzeja, Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej, Katowice 2016, rozdz. 4, https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/21609/1/Kurzeja_Perswazja_w_telewizyjnej_reklamie_spolecznej.pdf.

M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006, rozdziały: Dyskurs – co to takiego?, Co badamy?, Po co badać dyskurs mediów?, Zakres AD.

A. Ploetzing, Tożsamość Koreańczyków z Północy – uwagi wstępne,

www.ejournals.eu/pliki/art/2569/

E. Popiel-Rzucidło, Telewizyjne metamorfozy a kultura ryzyka. Socjologiczny portret uczestniczek makeover shows, „Media. Kultura. Komunikacja społeczna” 2015, nr 11/1, http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/media/media11.pdf

E. Rybicka, Travelebrity – markowanie dyskursu podróżniczego, „Kultura współczesna” 2010, nr 3.

G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010, rozdz. 4.

Widowisko – teatr – dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, red. E. Wąchocka, Katowice 2010, rozdział III. 3. Tworzywa przedstawienia teatralnego, rozdział III. 4. Fikcja teatralna, iluzja, reprezentacja.

A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty, Kraków 2008, rozdział Filmy turystyczno-przyrodnicze, Fotografie.

Literatura uzupełniająca:

E. Baldwin i in., Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007, rozdz. 2.3.

Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. B. Myrdzik i I. Morawska, Lublin 2007.

M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.

J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

Teksty kultury: oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1-2, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza: KA7_WG1, KA7_WG3, KA7_WK2

Absolwent zna i rozumie:

1. w stopniu pogłębionym – miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną w odniesieniu do interpretacji tekstów kultury

2. zna szczegółową terminologię kulturoznawczą i antropologiczną wykorzystywana w analizie tekstów kultury

3. w stopniu zaawansowanym – kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze, ma wiedzę o zależnościach między nimi służącą analizie tekstów kultury

Umiejętności: KA7_UW3, KA7_UK3, KA7_UU2

Absolwent potrafi:

1. rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną i twórczą analizę i interpretację z wykorzystaniem samodzielnie dobranych metod i technik w celu określenia ich znaczenia oraz ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

2. formułować opinie krytyczne o wytworach kultury na podstawie wiedzy i własnego doświadczenia, podjąć trud orzekania o wartościach artystycznych i estetycznych

3. czytać i interpretować teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne etc.), samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze związane z rozwijaniem swoich zdolności i kariery zawodowej

Absolwent jest gotów do:

Kompetencje społeczne: KA7_KK1, KA7_KK2

Absolwent jest gotów do:

1. krytycznej analizy posiadanej przez siebie wiedzy

i posiadanych umiejętności, umiejętności ich samodzielnego poszerzania, ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, a także do zasięgania opinii ekspertów

w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

krytycznej analizy posiadanej przez siebie wiedzy

i posiadanych umiejętności, umiejętności ich samodzielnego poszerzania, ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, a także do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

2. przyjęcia postawy aksjologicznej, związanej z krytyczną oceną wytworów kultury w celu rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

- frekwencji (dwie dopuszczalne nieobecności nieusprawiedliwione, zaliczenie nieobecności nadliczbowych – pod warunkiem, że nie przekraczają ośmiu zajęć)

- aktywności na zajęciach (lektura tekstów i udział w dyskusji)

- interpretacji wybranego tekstu kultury w formie ustnej prezentacji (ewentualnie pracy pisemnej) o charakterze case study – krótkiej analizy zaproponowanego przykładu

Zakres tematów:

Tekst kultury – pojęcie i problem

Metody analizy tekstów kultury.

Film fabularny jako tekst kultury

Kulturowe wymiary konstrukcji fabularnej. Problem zderzenia kultur. Spotkanie z kulturą nieznaną – problem kompetencji odbiorczych.

Film dokumentalny jako tekst kultury. Wizja kultury obcej w filmie dokumentalnym. Rola narracji. Opozycja znane/nieznane.

Spektakl jako tekst kultury.Przedstawienie teatralne jako artefakt i przekaz kulturowy. Problem kodu teatralnego. Zagadnienie reprezentacji – przedstawienie jako wydarzenie społeczne.

Przekaz medialny jako tekst kultury (programy podróżnicze, spektakle telewizyjne makeover show)

Tekst kultury w antropologii turystyki - fotografia turystyczna.

Reklama społeczna - narzędzia perswazji, tryb odbioru.

Metody dydaktyczne:

analiza materiałów filmowych, dyskusja, prezentacja ustna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala B5
Monika Kostaszuk-Romanowska 9/ szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala B5
Monika Kostaszuk-Romanowska 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)