Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka angielskiego - ćwiczenia 340-AH1-1DGCC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bauer, L., English Word-Formation CUP 1983

Biber D., Conrad S., Leech G., Longman Student Grammar of Spoken and Written English, London: Longman, 2002

Carstairs-McCarthy, A., An Introduction to English Morphology Edinburgh University Press, 2002

Chalker, S., A Student’s English Grammar, Longman, 1992

Downing A., Locke Ph., English Grammar. A University Course London: Routledge, 2006

Hurford, J. R., Semantics 2nd ed. CUP, 2007

Huddleston, R., English Grammar - an Outline, Cambridge: Cambridge University Press, 1988

Huddleston, R., Pullum, G.K., The Cambridge Grammar of the English Language CUP 2002

Fromkin,V., Rodman, R., An Introduction to Language 5th ed. Harcourt Brace Jovanovich 1993

Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics 6th ed. Ohio State University Press 1994

Miller, L.,: An Introduction to English Syntax

Quirk, R., Greenbaum, S., 1989, A University Grammar of English, Harlow: Longman.

Quirk, R., Greenbaum, S., 1990, A Student’s Grammar of the English Language, Harlow: Longman.

Swan, M., Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press, 2005.

Twardzisz, P., Patterns of English Word-Formation, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2010

Yule, G., The Study of Language, 2nd ed. CUP 1996

Efekty uczenia się:

EK - Wiedza

- Student nabywa wiadomości teoretyczne w zakresie morfologii, składni i semantyki języka angielskiego - K_W01, K_W02, K_W03

- Student ugruntowuje znajomość metajęzyka stosowanego do opisu zjawisk morfologicznych, składniowych i semantycznych. - K_W02

EK - Umiejętności

- Student potrafi dokonać analizy morfologicznej, składniowej i semantycznej - K_U01, K_U02

- Student potrafi interpretować zjawiska morfologiczne, składniowe i semantyczne - K_U01, K_U02

EK – Kompetencje

- Student świadomie kształtuje własne kompetencje językowe - K_K06

Weryfikacja: testy pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocena opiera się na 3- 4 punktowanych testach. Jedynie zdobycie min. 60% punktów ze wszystkich testów kwalifikuje do otrzymania zaliczenia:

60 – 74% = 3, 75 – 82% = 4, 83 – 100% = 5

Student może być nieobecny podczas testu jedynie za zwolnieniem lekarskim.

Studenci, którzy otrzymają mniej niż 60% punktów mogą podejść do testu poprawkowego z całości materiału, jednak w tym wypadku jedyna możliwa ocena to ocena dostateczna.

Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Kolejne nieobecność należy nadrobić wg wytycznych prowadzącego.

Zakres tematów:

Morfologia

- procesy słowotwórcze w języku angielskim;

- pojęcia rdzenia, tematu, afiksu, leksemu; klasyfikacja morfemów wolnych i wiązanych; - morfologiczna analiza zdań;

- hierarchiczna struktura słów;

- pojęcia morfu, allomorfu, morfemu;

- reguły morfofonemiczne;

- procesy morfologiczne;

- morfologiczny podział języków.

Składnia

- kategorie leksykalne i frazowe; - typy czasowników;

- elementy zdania;

- reguły transformacyjne;

- dwuznaczność strukturalna;

- rekursja.

Semantyka

- cechy semantyczne; - znaczenie;

- odnośność;

- relacje znaczeniowe; - kategorie i prototypy; - metafora i metonimia.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje, prezentacje, prace w parach i grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 31
Katarzyna Pawłowska, Alicja Lisowska, Iwona Kossakowska 14/ szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 31
Katarzyna Pawłowska, Alicja Lisowska, Iwona Kossakowska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)