Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia 340-AS1-1FIJ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii. (Wybrane teksty mają wiele wydań.)

- Jerzy Kopania, W poszukiwaniu sensu istnienia, Oficyna wydawnicza "Twoja książka", B-stok 1992.

- Leszek Kołakowski, O co nas pytają wielcy filozofowie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005; seria I, II, III, (frag.)

- Filozofia przedsokratejska, Kirk, Raven, Schofield, Filozofia przedsokratejska, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz AXIS, Warszawa Poznań 1999;

- Platon, Obrona Sokratesa (frag.) - Platon, Uczta oraz Państwo (ks. VII)

- Arystoteles, Metafizyka (frag. 1028a-1039b, z ks. Z)

- Marek Aureliusz, Rozmyślania (frag.)

- św. Augustyn, Wyznania (frag.)

- św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (frag. I, 2), (frag. I, 75-76);

- R. Descartes, Rozprawa o metodzie (frag.)

- J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (ks. II, rozdz. 1)(frag.)

- I. Kant, Krytyka czystego rozumu (frag.)

Efekty uczenia się:

a/ Na poziomie wiedzy:

- student umie wymienić i zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu filozofii (odpowiedzi na pytania),

- student rozróżnia typy i kierunki refleksji filozoficznej (odpowiedzi na pytania),

- student zapamiętuje głównych myślicieli i kluczowe systemy filozoficzne (odpowiedzi na pytania),

- student potrafi klasyfikować filozofów według kryterium czasu oraz kierunków badań (odpowiedzi na pytania),

b/ na poziomie umiejętności:

- student potrafi komunikować się, używając terminologii filozoficznej (odpowiedzi na pytania),

- student dostrzega różnorodność kierunków myślenia filozoficznego (odpowiedzi na pytania),

- student odnajduje filozoficzne linie rozwojowe, ilustrując je przykładami (odpowiedzi na pytania),

c/ na poziomie kompetencji:

- student potrafi analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki zajęć (odpowiedzi na pytania).

Metody i kryteria oceniania:

Analiza tekstów filozoficznych z elementami wykładu informacyjnego wprowadzającego do podejmowanych zagadnień.

Zakres tematów:

Poglądy filozofów przedsokratejskich na podstawie fragmentów ich pism;

- Sofiści - wędrowni nauczyciele, demokracja ateńska;

- Platon, Obrona Sokratesa – Sokrates jako człowiek, obywatel i filozof; - Platon, Uczta oraz Państwo – teoria idei;

- Arystoteles, Metafizyka – substancja, etyka złotego środka;

- Marek Aureliusz, Rozmyślania – postawa stoicka;

- św. Augustyn, Wyznania – kategoria czasu, zło;

- św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna – istnienie Boga, człowiek jako złożenie duszy i ciała;

- R. Descartes, Rozprawa o metodzie – rozum, metoda, poznanie według racjonalizmu;

- J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego – idee, poznanie;

- I. Kant, Krytyka czystego rozumu – "przewrót kopernikański".

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów filozoficznych z elementami wykładu informacyjnego wprowadzającego do podejmowanych zagadnień. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Zaliczanie nieobecności w formie odpowiedzi ustnej. Zaliczenie sprawdzianów w trakcie semestru.

Pisemny test podsumowujący na koniec semestru.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.