Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej 310-KS2-2OWI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej - Teoria i praktyka, wyd. 1, Warszawa: Wolters Kluwer 2021

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 9, Warszawa 2021

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020

4. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019

2. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tomy 14A, 14B, 14C, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Absolwent jest gotów do:

KA7_KR2 – profesjonalnego zachowania, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

KA7_KR3 – rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania etosu zawodu

KA7_KO3 – inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

KA7_KK2 – przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach nauki i innych aspektach działalności absolwenta studiowanego kierunku oraz przekazywania tego typu informacji w sposób powszechnie zrozumiały, także w języku obcym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej - test. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie powyżej 50% możliwych punktów z zaliczenia. Skala ocen od 2 do 5. Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę o 0,5 stopnia.

Skala ocen od 2 do 5 zgodnie z następującą klasyfikacją:

do 50% punktów - 2

51%-60% punktów - 3

61%-70% punktów - 3,5

71%-80% punktów - 4

81%-90% punktów - 4,5

91%-100% punktów - 5

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

I. Prawo autorskie

1. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego, rodzaje utworów

2. Wyłączenia spod przepisów ustawy prawo autorskie

3. Autorskie prawa osobiste i majątkowe

4. Plagiat, w szczególności w twórczości akademickiej

5. Ochrona wizerunku, z uwzględnieniem uczestników postępowania karnego.

II. Prawo własności przemysłowej

1. Zagadnienia ogólne dotyczące dóbr własności przemysłowej – znaki towarowe, wynalazki, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, wzory użytkowe i topografie układów scalonych

2. Pełnomocnicy, urzędy i sądy ds. własności intelektualnej

3. Wynalazki z zakresu nauk chemicznych

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja moderowana, studia przypadków, analiza: orzecznictwa sądowego, dokumentacji zgłoszeniowej w UPRP, EPO, praca własna studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 2002
Katarzyna Siemion 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)