Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne ochrony zabytków 350-HS1-2BPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2020.282)

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem;

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

• Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

• Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

• K. Zalesińska, K. Zidler, Wykład prawa ochrony zabytków, Gdańsk 2005.

• Mieczysław Kurzątkowski, Mały słownik ochrony zabytków, Warszawa 1989.

• R. Golat, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków 2004

• K. Zalesińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

"Prawo ochrony zabytków" red. K. Zeidler, Warszawa-Gdańsk 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WK3- Student rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa

KP6_WK5- Student rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

Umiejętności:

KP6_UW1- Student samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW8- Student potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

Kompetencje społeczne:

KP6_KO2- Student docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

KP6_KR4- Student posiada kompetencje do pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest wynik pisemnego zaliczenia. Oceniania jest również aktywność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Zapoznanie z tematyką i organizacją zajęć

2. Ustawodawstwo oraz definicje związane z problematyką ochrony zabytków

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2020.282);

• M. Kurzątkowski, Mały słownik ochrony zabytków, Warszawa 1989;

• R. Golat, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków 2004.

3. Formy i sposób ochrony zabytków

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2020.282);

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem;

• K. Zalesińska, K. Zidler, Wykład prawa ochrony zabytków, Gdańsk 2005.

4. Organy ochrony zabytków

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2020.282);

• K. Zalesińska, K. Zidler, Wykład prawa ochrony zabytków, Gdańsk 2005.

5. Prawa i obowiązki właścicieli i posiadaczy zabytków. Opieka prawna zabytków.

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2020.282);

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków;

• https://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/skutki-decyzji-o-wpisie-do-rejestru-zabytkow/?fbclid=IwAR3eBs8fqJ2SkOF-TzyQuYd-rkYOGFoYs3TAwoTKVu551qDrs48lqp7lSRI

6. Finansowanie opieki nad zabytkami

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2020.282);

• Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

• Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

7. Podsumowanie zajęć. Pisemne zaliczenie na ocenę

Metody dydaktyczne:

dyskusja podczas zajęć, praca z aktami normatywnymi, prezentacja multimedialna, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.