Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie cz.1 350-HS1-3SLI1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

• Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

• Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

• Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

• Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

• Mierzwa E., Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

• Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

• Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

• Świeżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

• Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

• Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca:

lista lektur uzupełniających zależna jest od wybranej przez seminarzystów tematyki pracy licencjackiej

Efekty uczenia się:

KP6_WG6 Studiujący zdają sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji i rozumieją ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WK2 Studiujący wiedzą o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_UW3 Studiujący potrafią wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UK1 Studiujący potrafią przygotować referat seminaryjny oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UO1 Studiujący uczestniczą w wykonywaniu zadań przydzielonych im w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1 Studiujący samodzielnie zdobywają i analizują materiały źródłowe przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania i klasyfikowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK1 Studiujący wykształcili krytyczną świadomość ad. zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumieją potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

KP6_KO1 Studiujący doceniają rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

KP6_KR2 Studiujący uznają i szanują różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia seminaryjne kończą się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywność zajęciowa.

Studiujący zobowiązani są do przygotowania na zajęcia referatów seminaryjnych i zaprezentowania rozdziału pracy licencjackiej.

Ocena za referat stanowi 40% oceny końcowej, a 60% oceny końcowej zależna jest od poziomu merytorycznego zaprezentowanej części licencjatu.

Studiujący mają prawo do jednej nieobecności, niezależnie od powodu absencji, która nie wpływa na zaliczenie seminarium. Każda następna nieobecność musi być zaliczona podczas dyżuru.

Zakres tematów:

Technika pracy naukowo-badawczej (pozyskiwanie oraz opracowanie wiedzy z zakresu historii)

Aparat krytyczny rozprawy naukowej (przypisy, bibliografia, webografia, indeksy, aneksy)

Sposoby rekonstrukcji historii

Logika w konstruowaniu narracji naukowej

Narzędzia konstruowania narracji naukowej

Ramy retoryczne narracji naukowej

Argumentacja indukcyjna w rozprawie licencjackiej

Argumentacja dedukcyjna w rozprawie licencjackiej

Metoda analizy krytycznej treści piśmiennictwa naukowego

Metoda analizy krytycznej treści źródeł historycznych

Metoda analizy krytycznej zawartości prasy

Metoda analizy dokumentacyjnej w rekonstrukcji historii

Metoda syntezy dokumentacyjnej w rekonstrukcji historii

Metody historycznej analizy statystycznej źródeł

Metoda analizy komparatystycznej w rekonstrukcji historii

Metody dydaktyczne:

Typowy dla seminarium tryb realizacji zajęć ze studiującymi, uwzględniający ich aktywność grupową oraz indywidualną (seminaryjną i poza seminaryjną) moderowaną przez prowadzącego.

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Guzowski 6/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Suski 5/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Wesołowski 1/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Krystyna Szelągowska 2/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Miodowski 7/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Niewiński 6/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Pasko 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)