Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie mobilne 420-IS2-1TMO-22
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

1. Januszewski J. , System GPS i inne systemy satelitarne w nawigacji morskiej. WSM 2004

2. Hołubowicz W. , Płóciennik P., GSM cyfrowy system telefonii komórkowej. EFP 1995

3. Hołubowicz W. , Płóciennik P., Różański A., Systemy łączności bezprzewodowej. EFP 1996

Efekty uczenia się:

1. umie posługiwać się oprogramowaniem do tworzenia aplikacji mobilnych na różne platformy sprzętowe - weryfikacja: sprawozdania/fragmenty aplikacji, obserwacja ciągła na zajęciach.

2. umie skonfigurować urządzenia pracujące w bezprzewodowych sieciach lokalnych wraz z ich zabezpieczeniem - weryfikacja: sprawozdania/fragmenty aplikacji, obserwacja ciągła na zajęciach.

3. umie zastosować wybrane technologie internetowe do tworzenia aplikacji mobilnych - weryfikacja: sprawozdania/fragmenty aplikacji, obserwacja ciągła na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

1. W trakcie zajęć laboratoryjnych student wykonuje sprawozdanie/oddaje fragment napisanej aplikacji z wykonanych ćwiczeń w wersji elektronicznej. Każde sprawozdanie/fragment aplikacji musi być oddane prowadzącemu do końca zajęć, na których jest wykonywane. Za każde sprawozdanie/fragment aplikacji można uzyskać do czterech punktów.

2. Podstawą do zwolnienia studenta z uczestnictwa w części lub całości zajęć może być:

- uzyskanie zgody Dyrektora Instytutu na IOS, o ile przedmiot nie znalazł się w wykazie przedmiotów, na które student ma obowiązek uczestniczyć,

- realizacji przez studenta ITS,

- kolizji zajęć z powodu powtarzania przedmiotu.

3. Zgodę na zwolnienie z uczestnictwa w części lub całości zajęć udziela prowadzący, o ile w ciągu 30 dni od rozpoczęciu semestru (w przypadku IOS) oraz w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru (w pozostałych przypadkach) student poinformuje o zaistniałej podstawie do zwolnienia i przedstawi stosowne dokumenty. Uzyskanie zgody na zwolnienie z uczestnictwa nie jest możliwe po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

4. Zwolnienie z uczestnictwa w części lub całości zajęć nie zwalnia z konieczności samodzielnego wykonania ćwiczeń laboratoryjnych w ustalonym z prowadzącym terminie.

5. Opuszczenie przez studenta 20% zajęć przewidzianych planem stanowi podstawę do ich niezaliczenia zgodnie z §21 ust. 4 Regulaminu Studiów UwB.

6. Prowadzący wystawia ocenę końcową zgodnie ze skalą ocen podaną w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów UwB, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie dowolnego sprawozdania, które będzie nosiło znamiona niesamodzielnej pracy (kopiowanie całości lub fragmentów prac innych studentów) oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej z laboratorium.

7. W przypadku zajęć w trybie on-line wykorzystana będzie na platformie eduportal. Obecność na zajęciach będzie polegała na zalogowaniu się do MSTeams (w celu bezpośredniej komunikacji) w terminie zajęć oraz załączeniu sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych do końca zajęć na platformie eduportal.

Zakres tematów:

Zapoznanie z oprogramowaniem do tworzenia aplikacji mobilnych w różnych systemach operacyjnych. Implementacja aplikacji w wybranych systemach mobilnych. Parser danych z systemu GPS. Konfiguracja i zabezpieczanie bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne. W przypadku zajęć w trybie on-line platforma eduportal jest używana do udostępniania instrukcji do ćwiczeń i MSTeams jest używany do bezpośredniej komunikacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 1018
Andrzej Kużelewski 11/ szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 1018
Andrzej Kużelewski 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)