Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podatki i opłaty lokalne 330-PS1-3UPOL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzozowska K., Kogut-Jaworska M., Władztwo podatkowe w ocenie samodzielności dochodowej gmin w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2016, t. 50, nr 1.

Felis P., Polityka podatkowa władz gminnych w Polsce – wyzwania dla teorii i praktyki samorządowej [w:] XXV lat w naukach ekonomicznych. Dokonania, wyzwania, perspektywy, red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

Filipiak B.Z., Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015.

Swianiewicz P., Łukomska J., Lokalna konkurencja podatkowa, „Studia Regionalne i Lokalne” 2016, nr 2(64).

Famulska T., Dziemianowicz R., Biernacki K., Rogowska-Rajda B., Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.

Literatura uzupełniająca:

Grdinić M., Matić R., Drezgić S., Analysis of Fiscal and Tax Autonomy of Local government units in selected EU-13, https://www.nispa.org/files/conferences/2019/.

e-proceedings/system_files/papers/analysis-of-fiscal-grdinic.pdf Member States.

Efekty uczenia się:

3UPOL_W01 zaliczenie pisemne

3UPOL_W02 zaliczenie pisemne

3UPOL_W03 zaliczenie pisemne

3UPOL_UW01 praca w grupach, zaliczenie pisemne

3UPOL_UW02 praca na zajęciach, bieżąca ocena, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie pisemnej w formie testu jednokrotnego wyboru. Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia co najmniej 51% możliwych punktów. Ilościowe oceny osiągnięć weryfikowanych w ramach przedmiotu są zgodne z par. 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r. (z póź. zm.).

Wszystkich studentów obowiązuje wspólny termin zaliczenia i zaliczenia poprawkowego. Nie przewiduje się innych terminów i innych sposobów zaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Samorząd terytorialny - zagadnienia wprowadzające ( istotna, zadania, system finansowania).

2. Cechy dobrego podatku lokalnego, władztwo podatkowe, samodzielność dochodowa, lokalna polityka podatkowa.

3. Konkurencja podatkowa gmin.

4. System opodatkowania nieruchomości - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

5. Podatek od środków transportowych - konstrukcja i znaczenie fiskalne.

6. Pozostałe podatki zasilające budżet gmin.

7. Opłaty lokalne w systemie zasilania finansowego gmin w Polsce.

8. Podatki i opłaty lokalne na tle pozostałych źródeł dochodów gmin - analiza znaczenia fiskalnego.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny, prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 204
Dorota Wyszkowska 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)