Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński cz.1 350-HS1-1LAC1-22
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Wojtczak-Szyszkowski, Roma clarissima urbium. Język łaciński dla studentów kierunków historycznych i flologicznych, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

- Norajr Ter-Grigorian Disco linguam Latinam. Podręcznik języka łacińsego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 200

- L. Gołębiowska, A. Pawłowska, U. Tylicka, Quid scientia sine usu? Ćwiczenia z języka łacińskiego dla studentów prawa i innych kierunków humanistycznych, Białystok 2007

- K. Kumaniecki, Słownik łacińsko –polski, Warszawa 1974

- J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005

- J. Sondel , Słownik łacińsko - polski dla prawników i historyków, Kraków 1997

- L. Winniczuk, Mały słownik polsko - łaciński, Warszawa 1994

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacinskiego, Warszawa 1978

Efekty uczenia się:

Absolwent:

zna i rozumie:

– podstawową terminologię łacińską z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, które studiuje - ocena aktywności w trakcie zajęć

– struktury gramatyczne i słownictwo umożliwiające rozumienie tekstów autorów rzymskich i wybranych autorów nowożytnych piszących po łacinie - ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium,

– sentencje, przysłowia, zwroty łacińskie funkcjonujące we współczesnym świecie oraz ich kontekst - ocena aktywności w trakcie zajęć

potrafi:

– rozpoznać formy morfologiczne i charakterystyczne dla łaciny konstrukcje składniowe oraz dokonać transformacji gramatycznych - ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium

– dokonać samodzielnego przekładu na język polski łacińskiego tekstu, korzystając ze słownika łacińsko-polskiego, oddając w przekładzie ogólny charakter i funkcję tłumaczonego tekstu - ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium

– wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu kultury antycznej do sporządzenia przekładu - ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium

– wymienić wyrazy pochodzenia łacińskiego funkcjonujące jako terminy w różnych dziedzinach nauki oraz wyjaśnić etymologię wyrazów w językach nowożytnych, opierając się na leksyce łacińskiej - ocena aktywności w trakcie zajęć

–w określonych sytuacjach, znając kontekst, umiejętnie wykorzystać sentencje, przysłowia, zwroty łacińskie - ocena aktywności w trakcie zajęć

- pracować w zespole pełniąc różne role - ocena aktywności w trakcie zajęć, wykonywanie ćwiczeń i tłumaczeń w grupach na zajęciach

jest gotów:

– docenić ponadczasową wartość antyku i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy - ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

-regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze; pozostałe trzeba albo usprawiedliwić albo zaliczyć ustnie na konsultacjach),

- napisanie testów zaliczeniowych na ocenę pozytywną (min. 51%)

- wykazanie się umiejętnością poprawnego czytania,

- aktywność na zajęciach,

- praca własna studenta

Opuszczenie przez studenta więcej niż połowy zajęć jest podstawą do braku otrzymania zaliczenia a ewentualne zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem.

Skala ocen: 91-100 bdb 81-90 db+ 71-80 db 61-70 dst+ 51-60 dst

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (platforma EduPortal, USOSmail)

Zakres tematów:

1. Alfabet łaciński, zasady wymowy i akcentowania w języku łacińskim. „ Ćwiczenia w czytaniu i akcentowaniu. Caius Iulius Caesar - De bello Gallico"I, 1

2. Deklinacja I rzeczowników i przymiotników. Wyjątki deklinacji I. Czas teraźniejszy czasowników koniugacji I. Budowa zdania łacińskiego.

3.Infinitivus, indicativus et imperativus praesentis activi słowa posiłkowego sum, esse i jego złożeń regularnych. Orzeczenie imienne.

4. Zaimki osobowe, zaimek zwrotny.

5. Deklinacja II rzeczowników i przymiotników.

6. Przymiotniki o trzech zakończeniach deklinacji I i II. Zaimki dzierżawcze.

7. Infinitivus, indicativus, imperativus praesentis activi czasowników II – IV koniugacji.

8. Złożenia nieregularne czasownika sum, esse: possum, posse; prosum, prodesse w czasie teraźniejszym.

9. Dativus possessivus.

10.. Zaimek wskazujący is, ea, id. Zaimek pytajny: quis? quid? Zaimek względny qui, quae, quod.

11. Deklinacja III rzeczowników – typ spółgłoskowy, samogłoskowy i mieszany. Zaimki: nemo, nihil, nullus,-a, -um.

Zastrzega się, że ze względu na wyznaczoną zdalną formę niektórych zajęć realizacja tematów może ulec niewielkim zmianom. Nie wpływa to na osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące w tym:

- elementy wykładu,

- praca z tekstem,

- ćwiczenia leksykalno-gramatyczne,

- praca w grupach i indywidualna

- konsultacje

W razie konieczności realizowania części zajęć w formie zdalnej, zajęcia prowadzone będą w formie synchronicznej na platformie EtuPortal przy pomocy komunikatora Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Pawłowska 18/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Pawłowska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)