Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia nauk społecznych 440-SS2-1MNS2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

2.Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001 s. 17-32.

2.1.Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 27-39.

3.Nowak Stefan, Kłopoty z przedmiotem i zakresem socjologii, w: Elementy Socjologii, wybór tekstów pod red. Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1999, s. 19-22.

3.1.Kosiński Stanisław, Źródła i etapy rozwoju socjologii, [w:] Elementy Socjologii, wybór tekstów pod red. Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa, Biblioteka Pracownika Socjalnego,

Katowice 1999, s. 23-24.

3.2.Kosiński Stanisław, Czynniki opóźniające narodziny socjologii, [w:] Elementy Socjologii, wybór tekstów pod red. Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa, Biblioteka Pracownika

Socjalnego, Katowice 1999, s. 25-26.

3.3.Sztompka Piotr, Kryzys socjologii, czyli w poszukiwaniu nowego paradygmatu, [w:] Elementy Socjologii, wybór tekstów pod red. Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa, Biblioteka

Pracownika Socjalnego, Katowice 1999, s. 27-32.

4.Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001 s. 42- 65.

5.Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 66-83.

5.1.Karpiński Jakub, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2006, s. 156-161.

6.Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 84-105.

7.Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 246-266.

8.Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 54-66.

8.1.Kuhn Thomas S., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, s. 277- 299.

9.Ossowski Stanisław, O osobliwościach nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s.131-175.

10.Elias Norbert, Zaangażowanie i neutralność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 86-137.

Efekty uczenia się:

W1. Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej i potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne. KP7_WG1

Weryfikacja: kolokwium

W2. Ma pogłębioną wiedzę na temat wielo-paradygmatyczności w socjologii. KP7_WG3

Weryfikacja: kolokwium

W3. Posiada poszerzoną wiedzę na temat triangulacji metod badawczych. KP7_WG16

Weryfikacja: kolokwium

U1. Potrafi tworzyć nowe typologie lub reinterpretować typologie istniejące w odniesieniu do współczesnych zjawisk społecznych
. KP7_UW1

Weryfikacja: projekt, analiza treści problemowych, aktywność na zajęciach

U2. Potrafi dokonać krytycznej oceny danych. KP7_UW3

Weryfikacja: projekt, analiza treści problemowych, aktywność na zajęciach

U3. Jest zdolny/a w oparciu o merytoryczne argumenty dobrać metody badawcze i sposób analizy do konkretnych problemów socjologicznych. KP7_UW4

Weryfikacja: projekt, aktywność na zajęciach

U4. Potrafi dokonać analizy danych przy wykorzystaniu zaawansowanych procedur statystycznych. KP7_UW5

Weryfikacja: kolokwium, analiza treści problemowych, aktywność na zajęciach, projekt

U5. Potrafi dokonać analizy danych jakościowych oraz ocenić ich wartość i ograniczenia w procesie badawczym. KP7_UW6

Weryfikacja: kolokwium, projekt, analiza treści problemowych, aktywność na zajęciach

U6. Umie samodzielnie postępować w sytuacji ambiwalencji norm, potrafi rozstrzygać dylematy etyczne związane z aktywnością zawodową. KP7_UW10

Weryfikacja: projekt, analiza treści problemowych, aktywność na zajęciach

U7. Umie samodzielnie znaleźć rozwiązanie konkretnych problemów socjologicznych lub socjoekonomicznych w oparciu o posiadaną wiedzę teoretyczną i metodologiczną oraz potrafi wdrożyć sposób ich rozwiązania. KP7_UW13

Weryfikacja: projekt

U8. Potrafi samodzielnie zaprojektować i zrealizować projekt badawczy, w sposób twórczy i krytyczny odnosząc się do metod i technik badawczych oraz powiązać go z zagadnieniami teoretycznymi. KP7_UW15

Weryfikacja: projekt

K1. Ma pogłębioną świadomość zmian zachodzących w terminologii, orientacjach teoretycznych oraz w metodologicznych w obrębie socjologii. KP7_KK1

Weryfikacja: kolokwium, analiza treści problemowych, aktywność na zajęciach

K2. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych. KP7_KK2

Weryfikacja: projekt

K3. Ma pogłębioną świadomość problemów etycznych związanych z przeprowadzaniem badań socjologicznych
. KP7_KR1

Weryfikacja: projekt, analiza treści problemowych, aktywność na zajęciach

K4. Potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy. KP7_KK3

Weryfikacja: projekt, analiza treści problemowych, aktywność na zajęciach

K5. Ma pogłębioną świadomość swojego wpływu na podmiot badania. KP7_KR2

Weryfikacja: projekt, analiza treści problemowych, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieobecności w trakcie ćwiczeń.

Aktywność co najmniej na 8 zajęciach powoduje podwyższenie oceny końcowej o 1.

Każdy/a uczestnik/uczestniczka przygotowuje samodzielnie lub w porozumieniu z innymi), treści problemowe do analizy na poszczególne zajęcia i taką analizę tychże treści przeprowadza. Analiza ta nie powinna trwać krócej, niż 45 min. Analiza oceniana jest od 0 do 10 pkt. Brak tej aktywności lub uzyskanie mniej, niż 6 pkt w tym zakresie to ocena ndst. Uprasza się o zagospodarowanie dostępnej literatury na ćwiczeniowej.

Każdy/a uczestnik/uczestniczka przygotowuje samodzielnie lub w porozumieniu z innymi wybrany problem badawczy i dokonuje konceptualizacji badania, co ma się zmaterializować w postaci pracy drukowanej i przedstawienia sprawozdania na zajęciach od 11 do 14. Konceptualizacja w wersji drukowanej oraz prezentacja oceniane są od 0 do 10 pkt. Brak tej aktywności lub uzyskanie mniej, niż 5 pkt w tym zakresie to ocena ndst.

Kolokwium końcowe polega na udzieleniu w formie pisemnej odpowiedzi na 10 pytań w zakresie treści zajęć. Kolokwium ma formę testu jednokrotnego wyboru spośród trzech opcji wyboru. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi na każde pytanie oznacza 1 pkt. Maksymalnie pozyskać można 10 pkt. Test może zostać przeprowadzony na platformie zdalnej (akurat obowiązująca). Aby wziąć udział w teście należy spełniać odpowiednie warunki techniczne łącza, ew. test wypełniać na sprzęcie pracowni informatycznej, s. 28. Brak tej aktywności lub uzyskanie mniej, niż 5 pkt w tym zakresie to ocena ndst.

Aby uzyskać ocenę pozytywną z ćwiczeń należy uzyskać >=51% wartości punktów. W przypadku tych ćwiczeń stanowi to 53,333%, (16/30).

Skala ocen:

16 pkt – dst

19 pkt – dst +

22 pkt – db

25 pkt – db+

28 pkt – bdb

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Pojęcie wiedzy, nauki, metody i metodologii.

3. Socjologia jako dyscyplina naukowa.

4/5. Badania w naukach społecznych.

6. Przyczynowość w naukach społecznych.

7. Eksperyment.

8. Paradygmaty w naukach społecznych.

9. Problem zapóźnienia nauk społecznych.

10. Zaangażowanie i neutralność w koncepcji Norberta Eliasa.

11-14: Prezentacje projektów.

15. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, kolokwium, referat, projekt

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 38
Sławomir Bartnicki 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)