Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Social media- warsztaty 440-SS2-1SMW2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Philip Kotler, Marketing, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002

Andrzej Falkowski, Tadeusz Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.

Paweł Tkaczyk, Narratologia, Warszawa : PWN, 2018

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

Beata Michalska – Dominiak, Piotr Grocholiński, Poradnik Design Thinking, Helion 2019

Artur Jabłoński, Jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować (copywriting &

webwriting)

https://arturjablonski.com/

https://paweltkaczyk.com/

Efekty uczenia się:

KP7_WG6 posiada pogłębioną wiedzę na temat relacji

komunikacji i mediów w nowoczesnym społeczeństwie

w aspekcie socjologicznym, kulturowym, politycznym,

ekonomicznym

KP7_WK4 potrafi scharakteryzować i wyjaśniać strategie

decyzyjne i ich następstwa: jednostek, grup i instytucji

w odniesieniu do sfery rynku i własnej przyszłości

KP7_UW2 potrafi dokonać krytycznej oceny danych, formułować

własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_UW7 posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania

zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach,

rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności

i przydatności stosowanej wiedzy

KP7_UW10 potrafi posługiwać się technologiami i narzędziami

informatycznymi do pozyskiwania informacji,

wspomagania procesów poznawczych

i komunikacyjnych oraz upowszechniania wiedzy

KP7_UO1 jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować

w niej różne role i jest świadomy roli kreatywnego

kierowania zespołem ludzkim

KP7_KO1 ma pogłębioną świadomość znaczenia wiedzy

socjologicznej w rozwiązywaniu problemów

społecznych, jest otwarty na przekazywanie swojej

wiedzy

KP7_KO2 jest przygotowany do pełnienia funkcji

współorganizatora przedsięwzięcia o charakterze

ekonomicznym, potrafi partycypować w planowaniu

i przewidywaniu efektów takich przedsięwzięć

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę lub forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Ocena jest składową:

Praca indywidualna:

1) aktywny udział w zajęciach: dyskusja nad poszczególnymi zagadnieniami w oparciu o zadaną literaturę i wiedzę własną

Praca grupowa:

1) przygotowanie się na zajęcia (zrealizowanie poszczególnych etapów pracy projektowej)

2) ocena końcowego efektu pracy grupy projektowej (kryteria: kreatywność, adekwatność do potrzeb klienta, spójność)

3) ocena za prezentację efektów pracy projektowej

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest prezentacja rezultatów grupowej pracy projektowej. Możliwa jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona. Przy nieobecnościach powyżej 50 % nie ma możliwości uzyskania zaliczenia.

Zakres tematów:

1. Kampania marketingowa - wprowadzenie.

2. Podstawy kampanii marketingowych w social mediach

3. Analiza potrzeb klienta.

4. Analiza konkurencji. Benchmarking.

5. Analiza rynku w danej branży.

6. Marka. SWOT marki,

7. Cele kampanii.

8. Specyfika komunikacji w social mediach.

9. Rola badań społecznych w marketingu w social mediach.

10. Storytelling jako narzędzie komunikacji.

11. Insight konsumencki.

Metody dydaktyczne:

Praca projektowa, elementy Design Thinking, badania terenowe, wykład, praca w małych grupach, burza mózgów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 128A
Katarzyna Sztop-Rutkowska 9/ szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 128A
Katarzyna Sztop-Rutkowska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)