Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ilościowe 440-SS1-2MIL1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Baker H. (2012). Liczy, które kłamią. PWN, Warszawa.

Biecek, P. Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych

Cipora, K. (2015). Lęk przed matematyką z perspektywy psychologicznej i edukacyjnej. Edukacja, 1(132), 139-150

Domański, Z. Sawiński, K. M. Słomczyński, Nowa klasyfikacja i skale zawodów, Warszawa: PWN, s. 15-41.

Jabłońska, M., Bedyńska, S., Gradowski, Ł., & Sędek, G. (2016). Predyktory motywacji instrumentalnej na matematyce w badaniu PISA 2012. Rola płci, obrazu siebie, bezradności. Studia Psychologiczne, 54(2), 42-51

Kozioł, A., & Błońska, K. (2021). Dieta wegetariańska i jej związki z cechami osobowości u kobiet. Przegląd Psychologiczny, 64(4), 73-82.

Domański Henryk, 2005, Wskaźniki, w: Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 386-393.

Stefaniak Anna, Michał Bilewicz, Mikołaj Winiewski „Uprzedzenia w Polsce”

Szczygieł, M., & Cipora, K. (2016). Lęk przed matematyką przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jak uczyć, kiedy sama się boję?. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 89-101.

Nachmias Chava Frankfort, David Nachmias, 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Zysk i S-ka.

Efekty uczenia się:

KP7_WG13 ma rozszerzoną wiedzę o współczesnych zagadnieniach psychologii społecznej

KP7_WG16 posiada poszerzoną wiedzę na temat triangulacji metod

badawczych

KP7_WG17 ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowalności poszczególnych metod badawczych i technik zbierania danych, zna ich

ograniczenia

KP7_UW3 potrafi dokonać krytycznej oceny danych

KP7_UW4 umie umiejętnie i w oparciu o merytoryczne argumenty dobrać metody badawcze i sposób analizy do konkretnych problemów

socjologicznych.

KP7_UW5 potrafi dokonać analizy danych przy wykorzystaniu

zaawansowanych procedur statystycznych

KP7_UW6 potrafi dokonać analizy danych jakościowych oraz ocenić ich wartość i ograniczenia w procesie badawczym

KP7_UW7 potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_UW8 potrafi samodzielnie stawiać hipotezy badawcze podejmuje próby ich falsyfikacji, krytycznie odnosi się do otrzymanych

wniosków

KP7_UW9 potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z

wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii

KP7_KK1 ma pogłębioną świadomość zmian zachodzących w terminologii, orientacjach teoretycznych oraz w metodologicznych w

obrębie socjologii

KP7_KK2 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych

KP7_KK3 potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Studenci przygotowują projekt badawczy na wybrany temat. Poszczególne etapy projektu prezentowane są i oceniane podczas zajęć. Ocena końcowa będzie zależała od sumy punktów uzyskanych na tych cząstkowych etapach. Za prezentację poszczególnych etapów studenci, pracujący w grupach 2 osobowych, będą mogli dostać od 0 do 5 punktów.

Zakres tematów:

ETAPY PROCESU BADAWCZEGO. FORMUŁOWANIE PROBLEMU BADAWCZEGO I DEFINICJE ZJAWISK

FORMUŁOWANIE HIPOTEZ. MIEJSCE HIPOTEZ W PROCESIE BADAWCZYM

IDENTYFIKACJA ZMIENNYCH ZALEŻNYCH I NIEZALEŻNYCH W DONIESIENIACH BADAWCZYCH

POMIAR

UPRZEDZENIA, MYŚLENIE KONSPIRACYJNE I LĘK PRZED MATEMATYKĄ. JAK MIERZYĆ POSTAWY W NAUKACH SPOŁECZNYCH?

TESTOWANIE RZETELNOŚCI SKAL

TWORZENIE PYTAŃ KWESTIONARIUSZOWYCH I ICH FORMY

JAK I PO CO PYTAĆ O ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE W BADANIACH SPOŁECZNYCH? PORÓWNANIE ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W RÓŻNYCH BADANIACH: ESA, PISA, PIRLS, CBOS

METODY DOBORU PRÓBY

KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW BADAŃ W POSTACI TABEL I WYKRESÓW. DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w grupach, wykład; indywidualna praca

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 38
Alicja Zawistowska-Sadowska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)