Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo własności intelektualnej 370-KS1-1PWI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej - Teoria i praktyka, wyd. 1, Warszawa: Wolters Kluwer 2021

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 9, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. R. Markiewicz (red.), Ustawy autorskie. Komentarze, Tom I i II, Warszawa 2021

2. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020

3. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- charakter nauk prawnych i ich relacje z innymi naukami - KP6_WK2; sposób weryfikacji: zaliczenie końcowe pisemne lub ustne;

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa własności intelektualnej - KP6_WK7; zaliczenie końcowe pisemne lub ustne

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie - KP6_UU1; zaliczenie końcowe pisemne lub ustne;

- planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach udziału w zespole (także o charakterze interdyscyplinarnym) - KP6_UO2; zaliczenie końcowe pisemne lub ustne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- samodzielnego oceniania znaczenia źródeł informacji, dokonywania ich krytycznej oceny oraz zasięgania opinii ekspertów - KP6_KK1; zaliczenie końcowe pisemne lub ustne;

- działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowywanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania przestępczości lub patologiom społecznym - KP6_KO1; zaliczenie końcowe pisemne lub ustne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - zaliczenie pisemne lub ustne.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% poprawnych odpowiedzi w teście z pytaniami jednokrotnego wyboru lub poprawna odpowiedź z zaliczenia ustnego. Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę o 0,5 stopnia.

Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia także wykonanie zadań w e-learningu.

Skala ocen od 2 do 5 zgodnie z następującą klasyfikacją:

do 50% punktów - 2

51%-60% punktów - 3

61%-70% punktów - 3,5

71%-80% punktów - 4

81%-90% punktów - 4,5

91%-100% punktów - 5

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia w formie zdalnej.

Zakres tematów:

1. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

• wyłączenia ustawowe spod ochrony prawa autorskiego

• działalność twórcza i nietwórcza

• egzemplarz utworu

2. Podmiot prawa autorskiego

• podmiot prawa autorskiego

• autorskie prawa osobiste - pojęcie, charakter i treść

• autorskie prawa majątkowe -- pojęcie, charakter i treść

3. Rodzaje utworów

• utwór współautorski

• utwór połączony

• utwór zbiorowy

• utwór pracowniczy

• utwór inspirowany

• utwór zależny

4. Dozwolony użytek publiczny

• pojęcie dozwolonego użytku publicznego

• rodzaje dozwolonego użytku publicznego

• prawo cytatu

5. Dozwolony użytek osobisty

• pojęcie dozwolonego użytku osobistego

• przesłanki dozwolonego użytku osobistego

• wyłączenia z dozwolonego użytku osobistego

6. Plagiat i jego rodzaje

• pojęcie plagiatu

• rodzaje plagiatu

• odpowiedzialność cywilna z tytułu popełnienia plagiatu

• odpowiedzialność karna z tytułu popełnienia plagiatu

• odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu popełnienia plagiatu

7. Ochrona wizerunku – e-learning

• pojęcie wizerunku

• rodzaje wizerunku

• zasady rozpowszechniania wizerunku

8. Prawa pokrewne - e-learning

• definicja

• rodzaje

9. Źródła, pojęcie i charakterystyka dóbr własności przemysłowej

• znaki towarowe

• wzory przemysłowe

• wynalazki

• wzory użytkowe

• topografie układów scalonych

• oznaczenia geograficzne

10. Organy, sądy i pełnomocnicy w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej

• pełnomocnicy w sprawach z zakresu własności intelektualnej

• aplikacja rzeczniowska

• UPRP, EUIPO, EPO

• sądy w sprawach z zakresu własności intelektualnej

11. Prawo znaków towarowych

• definicja i rodzaje znaków towarowych

• zgłoszenie znaku towarowego – dokumentacja

• procedura udzielania prawa ochronnego przez UPRP

12. Prawo wzorów przemysłowych

• definicja wzoru przemysłowego

• zgłoszenie wzoru przemysłowego – dokumentacja

• procedura udzielania prawa z rejestracji przez UPRP

13. Prawo patentowe, ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków tajnych

• definicja i rodzaje wynalazków

• zgłoszenie wynalazku – dokumentacja

• procedura udzielania patentu przed UPRP

• wynalazki tajne

14. Umowy autorskoprawne i umowy z zakresu dóbr własności przemysłowej - e- learning

• zbywalność autorskich praw majątkowych

• pola eksploatacji

• umowy przenoszące prawa

• umowy licencyjne

• zasady zawierania umów autorskoprawnych

15. Odpowiedzialność prawna z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej - e-learning

• odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia praw autorskich

• odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład, prezentacje multimedialne, e-learning, analiza treści aktów normatywnych, analiza orzecznictwa sądowego sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz organów ds. własności przemysłowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 211
każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Katarzyna Siemion 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)