Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ilościowe i jakościowe metody badań przestępczości oraz patologii społecznych 370-KS2-1IJM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia badań społecznych dotyczących objawów, przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości - KP7_WG6, sposób weryfikacji: egzamin końcowy pisemny oraz zadania przygotowane przez studentów w ramach e-learning

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- we właściwy sposób dobierać źródła informacji o prawnych i kryminologicznych aspektach przestępczości - KP7_UW1, sposób weryfikacji: egzamin końcowy pisemny zadania przygotowane przez studentów w ramach e-learning

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia (w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne) służące wyjaśnianiu przebiegu procesów prawnospołeczno-gospodarczo-politycznych, ich wpływu na przestępczość oraz prognozować jej rozwój - KP7_UW3, sposób weryfikacji: egzamin końcowy pisemny zadania przygotowane przez studentów w ramach e-learning

- formułować problemy badawcze i testować odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych - KP7_UW4, sposób weryfikacji: egzamin końcowy pisemny zadania przygotowane przez studentów w ramach e-learning

- współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej realizacji postawionych zadań - KP7_UO1, sposób weryfikacji: egzamin końcowy pisemny zadania przygotowane przez studentów w ramach e-learning

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie - KP7_UU1, sposób weryfikacji: egzamin końcowy pisemny zadania przygotowane przez studentów w ramach e-learning

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- posługiwania się miernikami efektywności w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z funkcjonowaniem podmiotów prywatnego lub publicznego sektora bezpieczeństwa, w tym zasięgania opinii ekspertów - KP7_KK2, sposób weryfikacji: egzamin końcowy pisemny zadania przygotowane przez studentów w ramach e-learning

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: 60 minut, pytania otwarte. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie pozytywne testu z zajęć zdalnych.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe pojęcia i zakres badań kryminologicznych.

2. Problemy i hipotezy badawcze.

3. Metoda statystyczna w badaniach kryminologicznych.

4. Badania akt spraw karnych

5. Badania sondażowe

6. Wywiad jako metoda badań kryminologicznych

7. Metodyka badań kryminologicznych

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:00 - 14:30, sala e-learning
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 310
Magdalena Perkowska, Marcin Kryński 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)