Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski cz. IV 370-PN5-2LJR4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 23
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kałuża M. Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, C. H. Beck, 2011.

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą KA7_WK2

2. Student zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego KA7_UK2

3. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób KA7_K01

4. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role KA7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po IV semestrze. Student przystępuje do egzaminu po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Skala ocen:

DST 51%-59%, DST+ 60%-69%, DB 70%-79%, DB+ 80%-89%, BDB 90%-100%

Nieobecności należy usprawiedliwić (przedstawić odpowiedni dokument) na następnych zajęciach lub konsultacjach. Dopuszczalna w ciągu semestru jest jedna nieobecność bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza podczas konsultacji w formie stacjonarnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Słownictwo związane z równouprawnieniem.

2. Prawa dziecka. Słownictwo związane z prawem rodzinnym.

3. Prawa mniejszości narodowych w Europie. Słownictwo związane z mniejszościami narodowymi, prawem imigracyjnym.

4. Przemiana prawa autorskiego w dobie rewolucji cyfrowo-internetowej. Słownictwo związane z prawami autorskimi.

5. Rola mediacji w prawie publicznym. Prawnik jako negocjator. Słownictwo związane z mediacją.

6. Rozprawa sądowa jako sytuacja komunikacyjna. Słownictwo dotyczące rozprawy sądowej i komunikacji w sądzie.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 16:00 - 17:45, sala 311
Gocha Kvantaliani 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)