Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo własności intelektualnej 370-PS5-2PWI
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 27
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej - Teoria i praktyka, wyd. 1, Warszawa 2021

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2021

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020

4. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. Ustawy autorskie. Komentarze, Tom I i II, red. R. Markiewicz, Warszawa 2021

2. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

3. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tomy 14A, 14B, 14C, Warszawa 2017

4. W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Student:

KP7_WK7 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami; sposób weryfikacji: zaliczenie końcowe pisemne;

KP7_UU2 - dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi; sposób weryfikacji: zaliczenie końcowe pisemne;

KP7_KR1 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; sposób weryfikacji: zaliczenie końcowe pisemne;

KA7_KK1 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; sposób weryfikacji: zaliczenie końcowe pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Konserwatorium: aktywność na zajęciach + końcowy test pisemny, jednokrotnego wyboru. Skala ocen 2 do 5.

Zakres tematów:

Część I. Prawo autorskie

 Utwór jako przedmiot prawa autorskiego – pojęcie, otwarty katalog utworów, wymóg działalności twórczej i indywidualnego charakteru, okoliczności niemające znaczenia dla kwalifikacji wytworu jako utworu

 Wyłączenia ustawowe spod ochrony prawa autorskiego

 Podmiot/podmioty prawa autorskiego – twórca utworu i inne podmioty praw autorskich

 Prace dyplomowe studentów a prawo autorskie

 Rodzaje utworów – utwory: zależne, współautorskie, połączone, zbiorowe i pracownicze

 Autorskie prawa osobiste – pojęcie, charakter i treść

 Plagiat w uczelniach wyższych oraz odpowiedzialność prawna z tytułu jego popełnienia. Zjawisko autoplagiatu

 Autorskie prawa majątkowe – pojęcie, treść, czas ochrony, ograniczenia

 Dozwolony użytek publiczny

 Prawo cytatu – zasady cytowania cudzej twórczości, zakres cytatu, memy internetowe

 Dozwolony użytek osobisty

 Umowy autorskoprawne – zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia, umowy przenoszące własność, umowy licencje, umowy wydawnicze, licencje open source i creative commons

 Utwory audiowizualne jako przedmioty prawa autorskiego objęte regulacją szczególną

 Ochrona wizerunku – pojęcie wizerunku, zasady rozpowszechniania wizerunku, odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa do wizerunku

 Prawa pokrewne i ich ochrona – prawo do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawo do nadań, prawo do pierwszego wydania, prawo do wydania naukowego i krytycznego

 Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw autorskich

Część II. Prawo własności przemysłowej

 Zagadnienia wprowadzające do dóbr własności przemysłowej – znaki towarowe, wynalazki, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, wzory użytkowe i topografie układów scalonych

 Prawo znaków towarowych.

 Unijny znak towarowy

 Prawo patentowe.

 Patent europejski oraz patent europejski o jednolitym skutku

 Prawo wzorów przemysłowych.

 Wspólnotowy wzór przemysłowy

 Prawo oznaczeń geograficznych

 Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej – obrót prawami własności przemysłowej, rodzaje licencji

 Cywilnoprawna ochrona praw własności przemysłowej

 Postępowania przed Urzędem Patentowym RP w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej

 Pełnomocnicy w sprawach z zakresu własności przemysłowej

 Postępowanie w sprawach własności intelektualnej

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, e-learning, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 120
każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Katarzyna Siemion 22/ szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 215
każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Magdalena Rutkowska-Sowa 23/ szczegóły
3 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 215
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Magdalena Rutkowska-Sowa 22/ szczegóły
4 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każda środa, 13:15 - 14:45, sala 216
Magdalena Rutkowska-Sowa 22/ szczegóły
5 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każda środa, 11:30 - 13:00, sala 216
Magdalena Rutkowska-Sowa 22/ szczegóły
6 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 214
każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Katarzyna Siemion 23/ szczegóły
7 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 216
każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Katarzyna Siemion 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)